Nieuws

Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Wanneer is vastgesteld en vastgelegd dat het trauma voor de achttiende jaar heeft plaatsgehad en de verwijdering voor de drieëntwintigste jaar, is er sprake van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering. Voor meer toelichting hierop, door het Zorginstituut, zie deze webpagina.

9:18 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Duiding ZN op eigen bijdrage i.r.t. maatman-beginsel

De eigen bijdrage wordt slechts berekend over het deel van de behandeling dat bij de patient zou zijn uitgevoerd wanneer hij in de perifere praktijk zou zijn behandeld. Dit betekent dat de hoogte van de eigen bijdrage voor gebitsprothetische zorg voor patiënten met een centrumindicatie niet hoger is dan die van mensen zonder zo’n indicatie. Voor meer toelichting, kijkt u op de webpagina.

9:06 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Duiding ZN op eigen bijdrage i.r.t. maatman-beginsel

NZa beleidsregel Instellingen bijzondere tandheelkunde per 01-01-2018

Voor een toelichting op de nieuwe beleidsregel van 2018 voor Instellingen Bijzondere Tandheelkunde, kijkt u op de webpagina Regelgeving > Wetgeving > Beleidsregels

8:57 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor NZa beleidsregel Instellingen bijzondere tandheelkunde per 01-01-2018

COBIJT-BNS dagen op 29 en 30 september 2017

De Bij- en Nascholingsdagen van Cobijt vinden plaats op 29 en 30 september aanstaande.

Kijk op de pagina BNS-dagen Cobijt voor meer informatie en inschrijving!

BNS-dagen Cobijt

9:14 pm , augustus 13, 2017 Reacties uitgeschakeld voor COBIJT-BNS dagen op 29 en 30 september 2017

KRT-punten voor visiteuren Cobijt

COBIJT-leden die als visiteur hebben opgetreden binnen de accreditatieronde, kunnen (met terugwerkende) kracht punten voor hun KRT-registratie aanvragen. Hiervoor kan het visitatiebewijs opgegeven worden dat Cobijt verstrekt.

De KRT hanteert:

Visitatie afnemen (optreden als visiteur)
Onderlinge visitatie is een vorm van kwaliteitstoetsing, waarbij tandartsen elkaar feedback geven ter verbetering van de tandheelkundige kwaliteit.
1 uitgevoerde visitatie = 4 KRT-punten. Maximaal 40 KRT-punten per registratieperiode.

7fDkpIsx

9:59 am , juni 4, 2017 Reacties uitgeschakeld voor KRT-punten voor visiteuren Cobijt

Digitalisering in Wlz

In de Wlz wordt een digitalisering uitgevoerd, met een koppeling aan het VECOZO-systeem.

Met inloggen vindt u informatie en toelichtingen hierover, op de webpagina http://www.cobijt.nl/wlz-digitalisering-vecozo/ 

wlz_naam_1

 

8:05 pm , mei 15, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Digitalisering in Wlz

Quickscan ZiN, eigen bijdragen gebitsprotheses per 2017

De Quickscan die is uitgevoerd door ZiN is, met inloggen, te vinden over eigen bijdrages (voor leden).

HRM-quickscan

6:17 am , april 21, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Quickscan ZiN, eigen bijdragen gebitsprotheses per 2017

Wkkgz en de implicaties van het klachtrecht

Met de Wkkgz krijgen patiënten een sterkere positie. Niet alleen door de verplichtingen van zorgaanbieders tot het nog duidelijker bieden van kwaliteit en veilige zorg.  De drempel om een klacht in te dienen wordt lager. De Geschilleninstantie is snel gevonden. Met dank aan VvAA zet Cobijt enkele aandachtspunten voor u op een rij –> zie daarvoor de webpagina Wkggz.

7:40 pm , maart 13, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Wkkgz en de implicaties van het klachtrecht

Capaciteitsonderzoeken bijzondere tandheelkunde in opdracht van Cobijt

Het bestuur van Cobijt heeft met het Ministerie van VWS overlegd over een bijdrage aan de financiering van de opleidingen tot gedifferentieerd tandarts in de bijzondere tandheelkunde. Het gaat om de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage, via welke reeds onder meer opleidingen tot medisch specialist worden bekostigd. Om zo’n aanvraag goed te kunnen beoordelen, heeft VWS aan Cobijt gegevens gevraagd over het huidige en te verwachten zorgaanbod en over de (te verwachten) zorgvraag.

 

enquete plaatje

Concreet gaat het om:

1. het aantal werkzame tandartsen en hun fte per differentiatie, in leeftijdscohorten, bij voorkeur de situatie in 2011 en in 2015
2. de uitstroom van tandartsen uit de opleidingen, per differentiatie in personen en fte per jaar vanaf 2011 tot en met 2015
3. de ontwikkeling van de zorgvraag per differentiatie en patiëntengroep in de komende jaren.

Opzet en uitvoering

Cobijt beschikt slechts over beperkte informatie hierover. Daarom is besloten om deze informatie onder meer te verzamelen via twee onderzoeken.
1. Alle geregistreerde gedifferentieerde tandartsen en degenen in opleiding in de bijzondere  tandheelkunde zijn benaderd met het verzoek om een vertrouwelijke web-enquête in te vullen over hun registraties en werkzaamheid per 31 december 2011 en per 31 december 2015.
2. Alle instellingen waar bijzondere zorg wordt verleend, zijn benaderd met het verzoek om (anonieme) gegevens aan te leveren over het aantal werkzame tandartsen (in opleiding) in de verschillende differentiaties, het aantal uren dat zorg wordt verleend en verder over het aantal patiënten dat in 2015 is behandeld in de verschillende differentiaties.
De namen en e-mailadressen van de tandartsen zijn uitsluitend voor dit doel verkregen van de wetenschappelijke verenigingen en zullen nergens anders voor gebruikt worden.
Beide onderzoeken worden in opdracht van Cobijt uitgevoerd door een ‘third party’, namelijk onderzoeksbureau KBA Nijmegen. Daar worden alle verzamelde gegevens vertrouwelijk verwerkt. Verder verleent de KNMT ondersteuning aan de onderzoeken. Dat betreft ook de analyse van de verzamelde gegevens. De KNMT-onderzoekers krijgen daartoe uitsluitend de beschikking over geanonimiseerde data.

Graag uw deelname

De enquêtes worden begin week 5 (30-31 januari) verstuurd. Voor het welslagen van de onderzoeken is van belang dat zoveel mogelijk tandartsen en instellingen medewerking verlenen, door het invullen van de web-enquête c.q. de vragenlijst. We stellen uw deelname dan ook zeer op prijs en danken u daarvoor bij voorbaat.

Rick van der Pas,
Voorzitter Cobijt.

3:20 pm , januari 18, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Capaciteitsonderzoeken bijzondere tandheelkunde in opdracht van Cobijt

Scriptie over kinderen met ASS

Pauline Veenhof en Ashley Claessens, studenten van de opleiding mondzorgkunde van de HAN in Nijmegen, voeren een onderzoek uit voor hun afstudeerscriptie: ‘Een inventariserend onderzoek naar de behandelmogelijkheden in de mondzorg bij patiënten die 18 jaar of jonger zijn met ASS zonder een verstandelijke beperking’. Dit doen zij in samenwerking met drs. J. Elhorst van de werkgroep ‘Autismevriendelijke tandheelkunde’.

 

Kinderen met ASS

Hiervoor hebben zij respondenten nodig in verschillende groepen.  Graag uw aandacht voor deze scriptie om aan voldoende respondenten te komen voor een mooi resultaat om zo de beste tandheelkundige- of mondzorkundige behandeling te vinden voor kinderen met ASS. De verschillende groepen waar zij naar op zoek zijn, zijn de volgende: Experts op het gebied van ASS voornamelijk met betrekking tot kinderen, mondzorgprofessionals die regelmatig in aanraking komen met kinderen met ASS en de ouders/verzorgers van kinderen met ASS. In de vragenlijst wordt uw mening gevraagd over de behandelingen en regels hoe zij nu zijn en wat hierin verbeterd kan worden.

Experts op het gebied van ASS: http://www.survio.com/survey/d/C5J3G9B9U9J7Y5W7M

Mondzorgprofessionals: http://www.survio.com/survey/d/S1I6D8L2A4M5C8P9M

Ouders/verzorgers: http://www.survio.com/survey/d/H8N6G3V7D6Y5H8K7E

8:35 pm , januari 1, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Scriptie over kinderen met ASS