Nieuws

Nieuwe machtigingsportalen, Bijzondere Tandheelkunde

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangekondigd dat in april nieuwe machtigingsportalen operationeel zullen zijn: M12, M13 en M14, specifiek voor centra voor bijzondere tandheelkunde. Meer informatie vindt u op de webpagina.

5:09 pm , maart 20, 2018 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe machtigingsportalen, Bijzondere Tandheelkunde

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf april 2018 zullen er nog strengere eisen gelden inzake de beveiliging van databasesystemen.

Meer informatie hierover vindt u op de website.

 

11:18 pm , februari 13, 2018 Reacties uitgeschakeld voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

16 maart 2018 | Workshop MFP Nijmegen

Op 16 maart 2018 vindt de workshop MFP plaats in het gebouw Tandheelkunde en CBT van Radboudumc te Nijmegen. Informatie hierover vindt u op de website.

11:14 pm , februari 13, 2018 Reacties uitgeschakeld voor 16 maart 2018 | Workshop MFP Nijmegen

Transparantievoorschriften NZa materiaal- en techniekkosten

De nieuwe voorschriften van de NZa op het gebied van transparantie per 01-01-2018 zijn verscherpt: er is een verplichting toegevoegd voor zorgaanbieders  een prijslijst voor materiaal en techniek te publiceren. Op deze prijslijst dient per prestatie te worden aangegeven welke materialen en technieken tegen welke prijs door de betreffende praktijk worden aangeboden. Deze regeling geldt ook voor de instellingen voor  bijzondere tandheelkunde. Wel hebben de CBT’s maar één prestatie, het tijdstarief (X731, X831) waar de techniekkosten aan gekoppeld zijn. Daarnaast maakt de regeling van eigen bijdrages voor de volledige gebitsprothese, al dan niet op implantaten gedragen, dat techniekkosten inzichtelijk moeten worden gemaakt. Hierbij zal wel een koppeling naar de prestatiecodes gemaakt moeten worden.

Meer info vindt u op de webpagina Cobijt > Regelgeving > Wetgeving > Transparantie tandtechnisch werk

 

10:35 pm , februari 13, 2018 Reacties uitgeschakeld voor Transparantievoorschriften NZa materiaal- en techniekkosten

11 april 2018 | Masterclass TG & TA

Op 11 april vindt er een masterclass plaats van de opleiding tot Tandarts Gehandicaptenzorg en Tandarts Angstbegeleiding.

Meer informatie, vindt u op de pagina Cobijt > Scholing > Congressen & Cursussen.

3:34 pm , december 17, 2017 Reacties uitgeschakeld voor 11 april 2018 | Masterclass TG & TA

Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn heeft het Zorginstituut een advies uitgebracht over de zogenaamde aanvullende zorgvormen in de Wlz. Het gaat hierbij om de huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Bekend is dat instellingen dit verschillend organiseren. 
Het Zorginstituut adviseert om deze behandeling voor alle cliënten in een Wlz-instelling onderdeel te laten uitmaken van het gehele Wlz-pakket (zie bijlage voor de kernboodschap pakketadvies Wlz-behandeling). Nu zijn daarin nog verschillen die vanuit de historie zijn te verklaren. Als dit advies wordt opgevolgd leidt dit ertoe dat instellingen mogelijk opnieuw moeten nadenken hoe zij deze behandeling organiseren. Het gehele advies inclusief de onderzoeksreportage is te lezen via de website van het Zorginstituut: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2017/09/27/advies-positonering-behandeling-in-de-wlz

Bij het onderzoek, dat in aanloop naar het advies heeft plaatsgevonden, zijn Cobijt en de KNMT betrokken geweest. Beide partijen hebben geadviseerd om tandheelkundige zorg die onder de Wlz valt in de huidige vorm, onder te brengen bij de bestaande aanspraken uit de Zorgverzekeringswet. Helaas is dat advies niet overgenomen. In een reactie op het concept-advies is door ANT, Cobijt, KNMT, NVM, ONT. NVGd en VBTGG aangegeven welke problemen in de uitvoeringspraktijk zij voorzien (zie bijlage ).

Op basis van dit advies zal onderzoeksbureau Significant in opdracht van VWS een aanvullend onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop de Wlz-behandeling in de ouderen- en gehandicaptenzorg is georganiseerd. Het gaat hierbij om de huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Met dit onderzoek willen ze de verschillen in de huidige uitvoeringspraktijk in beeld brengen. Daarnaast willen ze ook in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor de uitvoeringspraktijk als dit advies wordt overgenomen. Daarmee moet het onderzoek voor instellingen tot bruikbare resultaten leiden, zoals inzicht in het palet aan keuzes voor de inrichting van de Wlz-behandelfunctie. Voor de eerste inventarisatie worden 50 zorgaanbieders (lees: zorginstellingen) benaderd om informatie over de huidige uitvoeringspraktijk en de consequenties voor de uitvoeringspraktijk als het advies beleid wordt, aan te leveren. Dat gebeurt door middel van telefonische interviews. Medio november  vinden werksessies plaats, waarvoor de stakeholders (waaronder beroepsverenigingen) experts aan kunnen leveren. Cobijt werkt op dit punt nauw samen met de KNMT.

Meer informatie is bijgevoegd op de Cobijt-webpagina betreffende Wlz: http://www.cobijt.nl/wlz-digitalisering-vecozo/

12:37 pm , oktober 22, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Wanneer is vastgesteld en vastgelegd dat het trauma voor de achttiende jaar heeft plaatsgehad en de verwijdering voor de drieëntwintigste jaar, is er sprake van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering. Voor meer toelichting hierop, door het Zorginstituut, zie deze webpagina.

9:18 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Duiding van het Zorginstituut aangaande aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen

Duiding ZN op eigen bijdrage i.r.t. maatman-beginsel

De eigen bijdrage wordt slechts berekend over het deel van de behandeling dat bij de patient zou zijn uitgevoerd wanneer hij in de perifere praktijk zou zijn behandeld. Dit betekent dat de hoogte van de eigen bijdrage voor gebitsprothetische zorg voor patiënten met een centrumindicatie niet hoger is dan die van mensen zonder zo’n indicatie. Voor meer toelichting, kijkt u op de webpagina.

9:06 pm , september 19, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Duiding ZN op eigen bijdrage i.r.t. maatman-beginsel

COBIJT-BNS dagen op 29 en 30 september 2017

De Bij- en Nascholingsdagen van Cobijt vinden plaats op 29 en 30 september aanstaande.

Kijk op de pagina BNS-dagen Cobijt voor meer informatie en inschrijving!

BNS-dagen Cobijt

9:14 pm , augustus 13, 2017 Reacties uitgeschakeld voor COBIJT-BNS dagen op 29 en 30 september 2017

KRT-punten voor visiteuren Cobijt

COBIJT-leden die als visiteur hebben opgetreden binnen de accreditatieronde, kunnen (met terugwerkende) kracht punten voor hun KRT-registratie aanvragen. Hiervoor kan het visitatiebewijs opgegeven worden dat Cobijt verstrekt.

De KRT hanteert:

Visitatie afnemen (optreden als visiteur)
Onderlinge visitatie is een vorm van kwaliteitstoetsing, waarbij tandartsen elkaar feedback geven ter verbetering van de tandheelkundige kwaliteit.
1 uitgevoerde visitatie = 4 KRT-punten. Maximaal 40 KRT-punten per registratieperiode.

7fDkpIsx

9:59 am , juni 4, 2017 Reacties uitgeschakeld voor KRT-punten voor visiteuren Cobijt