Nieuws

Digitalisering in Wlz

In de Wlz wordt een digitalisering uitgevoerd, met een koppeling aan het VECOZO-systeem.

Met inloggen vindt u informatie en toelichtingen hierover, op de webpagina http://www.cobijt.nl/wlz-digitalisering-vecozo/ 

wlz_naam_1

 

8:05 pm , mei 15, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Digitalisering in Wlz

Quickscan ZiN, eigen bijdragen gebitsprotheses per 2017

De Quickscan die is uitgevoerd door ZiN is, met inloggen, te vinden over eigen bijdrages (voor leden).

HRM-quickscan

6:17 am , april 21, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Quickscan ZiN, eigen bijdragen gebitsprotheses per 2017

Wkkgz en de implicaties van het klachtrecht

Met de Wkkgz krijgen patiënten een sterkere positie. Niet alleen door de verplichtingen van zorgaanbieders tot het nog duidelijker bieden van kwaliteit en veilige zorg.  De drempel om een klacht in te dienen wordt lager. De Geschilleninstantie is snel gevonden. Met dank aan VvAA zet Cobijt enkele aandachtspunten voor u op een rij –> zie daarvoor de webpagina Wkggz.

7:40 pm , maart 13, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Wkkgz en de implicaties van het klachtrecht

Capaciteitsonderzoeken bijzondere tandheelkunde in opdracht van Cobijt

Het bestuur van Cobijt heeft met het Ministerie van VWS overlegd over een bijdrage aan de financiering van de opleidingen tot gedifferentieerd tandarts in de bijzondere tandheelkunde. Het gaat om de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage, via welke reeds onder meer opleidingen tot medisch specialist worden bekostigd. Om zo’n aanvraag goed te kunnen beoordelen, heeft VWS aan Cobijt gegevens gevraagd over het huidige en te verwachten zorgaanbod en over de (te verwachten) zorgvraag.

 

enquete plaatje

Concreet gaat het om:

1. het aantal werkzame tandartsen en hun fte per differentiatie, in leeftijdscohorten, bij voorkeur de situatie in 2011 en in 2015
2. de uitstroom van tandartsen uit de opleidingen, per differentiatie in personen en fte per jaar vanaf 2011 tot en met 2015
3. de ontwikkeling van de zorgvraag per differentiatie en patiëntengroep in de komende jaren.

Opzet en uitvoering

Cobijt beschikt slechts over beperkte informatie hierover. Daarom is besloten om deze informatie onder meer te verzamelen via twee onderzoeken.
1. Alle geregistreerde gedifferentieerde tandartsen en degenen in opleiding in de bijzondere  tandheelkunde zijn benaderd met het verzoek om een vertrouwelijke web-enquête in te vullen over hun registraties en werkzaamheid per 31 december 2011 en per 31 december 2015.
2. Alle instellingen waar bijzondere zorg wordt verleend, zijn benaderd met het verzoek om (anonieme) gegevens aan te leveren over het aantal werkzame tandartsen (in opleiding) in de verschillende differentiaties, het aantal uren dat zorg wordt verleend en verder over het aantal patiënten dat in 2015 is behandeld in de verschillende differentiaties.
De namen en e-mailadressen van de tandartsen zijn uitsluitend voor dit doel verkregen van de wetenschappelijke verenigingen en zullen nergens anders voor gebruikt worden.
Beide onderzoeken worden in opdracht van Cobijt uitgevoerd door een ‘third party’, namelijk onderzoeksbureau KBA Nijmegen. Daar worden alle verzamelde gegevens vertrouwelijk verwerkt. Verder verleent de KNMT ondersteuning aan de onderzoeken. Dat betreft ook de analyse van de verzamelde gegevens. De KNMT-onderzoekers krijgen daartoe uitsluitend de beschikking over geanonimiseerde data.

Graag uw deelname

De enquêtes worden begin week 5 (30-31 januari) verstuurd. Voor het welslagen van de onderzoeken is van belang dat zoveel mogelijk tandartsen en instellingen medewerking verlenen, door het invullen van de web-enquête c.q. de vragenlijst. We stellen uw deelname dan ook zeer op prijs en danken u daarvoor bij voorbaat.

Rick van der Pas,
Voorzitter Cobijt.

3:20 pm , januari 18, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Capaciteitsonderzoeken bijzondere tandheelkunde in opdracht van Cobijt

Scriptie over kinderen met ASS

Pauline Veenhof en Ashley Claessens, studenten van de opleiding mondzorgkunde van de HAN in Nijmegen, voeren een onderzoek uit voor hun afstudeerscriptie: ‘Een inventariserend onderzoek naar de behandelmogelijkheden in de mondzorg bij patiënten die 18 jaar of jonger zijn met ASS zonder een verstandelijke beperking’. Dit doen zij in samenwerking met drs. J. Elhorst van de werkgroep ‘Autismevriendelijke tandheelkunde’.

 

Kinderen met ASS

Hiervoor hebben zij respondenten nodig in verschillende groepen.  Graag uw aandacht voor deze scriptie om aan voldoende respondenten te komen voor een mooi resultaat om zo de beste tandheelkundige- of mondzorkundige behandeling te vinden voor kinderen met ASS. De verschillende groepen waar zij naar op zoek zijn, zijn de volgende: Experts op het gebied van ASS voornamelijk met betrekking tot kinderen, mondzorgprofessionals die regelmatig in aanraking komen met kinderen met ASS en de ouders/verzorgers van kinderen met ASS. In de vragenlijst wordt uw mening gevraagd over de behandelingen en regels hoe zij nu zijn en wat hierin verbeterd kan worden.

Experts op het gebied van ASS: http://www.survio.com/survey/d/C5J3G9B9U9J7Y5W7M

Mondzorgprofessionals: http://www.survio.com/survey/d/S1I6D8L2A4M5C8P9M

Ouders/verzorgers: http://www.survio.com/survey/d/H8N6G3V7D6Y5H8K7E

8:35 pm , januari 1, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Scriptie over kinderen met ASS

Project Bijtmeter: meld u !

Leden van Cobijt worden n.a.v. de bespreking van het project Bijtmeter, op de ALV van 1 oktober jl., verzocht zich te melden.

bijtmeter plaatje
Alle informatie hiertoe is te vinden op de webpagina Cobijt > Kwaliteit > Project Bijtmeter (met inloggen)

9:39 pm , oktober 2, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Project Bijtmeter: meld u !

Beleidsregelbedragen 2017

De voorcalculatorische beleidsregelbedragen 2017 die gehanteerd kunnen worden bij de tariefaanvraag 2017, zijn te vinden

8:18 pm , september 11, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Beleidsregelbedragen 2017

Wijziging aanspraak implantaatgedragen prothese en eigen bijdrage

De aanspraak op een implantaatgedragen prothese wordt in 2017 samengevoegd met de aanspraak op de conventionele prothese in het Besluit Zorgverzekering. Ook de eigen bijdrage is gewijzigd. Het Ministerie van VWS heeft deze adviezen van het ZIN overgenomen.

Afgelopen maand is door de minister van VWS in een brief aan de Tweede Kamer enkele wijzigingen ingebracht in de aanspraak mondzorg binnen het Besluit Zorgverzekeringen, op advies van het Zorginstituut. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op de aanspraak op de implantaatgedragen gebitsprothese. Het ZIN heeft voorgesteld om in de bijzondere tandheelkunde alleen het recht op implantaten te regelen en daarbij scherpe indicatiecriteria te hanteren. De implantaatgedragen prothesen (incl. mesostructuur) worden, net als de normale prothese, geregeld in het vijfde lid, onder b, van artikel 2.7 van het Bzv. In de brief van de Minister van VWS van 15 juni 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 32 805, nr. 41) is medegedeeld dat dit voorstel per 1 januari 2017 zal worden ingevoerd. Cobijt heeft echter opgemerkt dat in de voorgenomen aanpassing in Bzw is geen wijziging doorgevoerd in art. 2.7 lid 2: “Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is tevens begrepen het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur, indien er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en deze dienen ter bevestiging van een uitneembare prothese. Met het voorgenomen besluit, uit de brief van de minister van VWS, om de aanspraak binnen de bijzondere tandheelkunde na het plaatsen van de implantaten stop te zetten en de verstrekking van de mesostructuur en implantaat gedragen uitneembare prothese in de basisverzekering te regelen, enkel door art. 2.7 lid 5 sub b aan te passen, wordt het geheel van dit artikel 2.7 niet eenduidig. Cobijt heeft dit aangekaart bij ZIN en heeft inmiddels vernomen dat dit waarschijnlijk gecorrigeerd zal worden in de Regeling Zorgverzekering.

Daarnaast heeft de minister in overleg met het ZIN de eigen bijdragen van de implantaatgedragen gebitsprothesen als volgt vastgesteld.

 • voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak: een eigen bijdrage van 10% van de kosten;
 • voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak: een eigen bijdrage van 8% van de kosten;
 • voor de normale gebitsprothesen wordt de eigen bijdrage gehandhaafd op 25% van de kosten.

Diverse partijen hebben reeds aangekaart dat deze vaststelling op uitvoeringsproblemen zal stuiten, waarbij Cobijt heeft gewezen op de reeds bestaande bepaling van de eigen bijdrage in de bijzondere tandheelkunde, alwaar het voor zowel de conventionele als implantaatgedragen prothese om vaste bedragen gaat. Hiertoe is nadere uitgewerking in de Regeling Zorgverzekering noodzakelijk.

Ook voor reparaties en rebasing van gebitsprothesen wordt een eigen bijdrage van 10% van de kosten ingevoerd, met een maximum van €45,-. Deze eigen bijdrage voor reparaties en rebasings zal per 1 januari 2017 eveneens worden geregeld met wijziging van de Regeling zorgverzekering.

Tot slot is artikel 2.7 van het Bzv is zo gewijzigd dat de prestatie “frondtandvervanging”, zoals die was geregeld voor verzekerden jonger dan achttien jaar, nu doorloopt tot drieëntwintig jaar indien een snij- of hoektand in het geheel niet is aangelegd of voor het achttiende levensjaar geheel verloren is gegaan als rechtstreeks gevolg van een ongeval.

 

 

7:21 pm , juni 29, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Wijziging aanspraak implantaatgedragen prothese en eigen bijdrage

NZa: geldigheidsduur tariefbeschikking, beleidsregel 2017

Per 2016 is de individuele tariefbeschikking 12 maanden geldig. Voor het nieuwe tarief voor 2017 dient de aanvraag voor 1 oktober a.s. bij de NZa te zijn ingediend. Dit heeft de NZa recentelijk bepaald, gezamenlijk met het vaststellen van een nieuwe beleidsregel. Wees op tijd!

In 2016 zijn de tariefbeschikkingen van een centrum voor bijzondere tandheelkunde met een individueel vast tijdstarief voor mondzorg aan bijzondere zorggroepen (X731) van een einddatum voorzien. Hiermee wordt het voor de betrokken partijen (cbt en beide representatieve zorgverzekeraars) noodzakelijk voor de vaststelling van een individueel vast tijdstarief per 1 januari 2017 om vóór 1 oktober 2016 een onderbouwde tariefaanvraag hiervoor in te dienen. Instellingen voor bijzondere tandheelkunde die hier niet aan voldoen, kunnen vanaf 1 januari 2017 niet meer het individueel vast tijdstarief in rekening brengen, maar zijn dan gehouden aan de declaratie van het collectief maximum tijdstarief. Cobijt heeft bij de NZa met succes aangedrongen op een mogelijkheid tot enige verruiming van deze maatregel. Dit heeft ertoe geleid dat de betrokken partijen (cbt en beide representatieve zorgverzekeraars) vóór 1 december 2016 een tweezijdig onderbouwd verzoek tot verlenging van de lopende tariefbeschikking kunnen indienen. De NZa kan daarop de geldigheidsduur van de lopende tariefbeschikking met het individueel vast tijdstarief van het 2016 met maximaal zes maanden verlengen tot uiterlijk 1 juli 2017. Wanneer een gezamenlijk verzoek tot vaststelling van een nieuw individueel vast tijdstarief na 1 oktober 2016 plaats heeft, zal de NZa zijn uiterste best doen om toch op tijd de verzoeken af te handelen, alleen kan dit niet op voorhand toezeggen. Wel leidt een dergelijke tariefaanvraag in ieder geval altijd tot de vaststelling van een nieuwe tariefbeschikking, waarbij mogelijk voor een beperkte tijdsduur de hoogte van het tarief uit de lopende tariefbeschikking wordt voortgezet. De NZa zal overigens de nieuwe procedure na afloop van de afhandeling van de tariefaanvragen voor het 2017 gaan evalueren. Het is dus van groot belang dat het cbt tijdig actie onderneemt!

Naast dat de NZa deze procedure heeft vastgelegd in de nieuwe beleidsregel heeft zij daarin enkele andere aanpassingen gedaan die geldend zijn vanaf 1 januari 2017:

 • Op verzoek van VWS wordt de indexeringssystematiek van de tarieven aangepast. De wijzigingen zien toe op onder andere de volgende punten:
  • De gereguleerde tarieven worden gebaseerd op een 100% voorcalculatorische index (in plaats van 50%);
  • De zogeheten CBS-index voor de arbeidskostencomponent wordt vervangen door dezelfde index waarmee de personeelskosten worden geïndexeerd (ofwel de Ova-index).Dit betekent dat de mutatie van de in het toetsingskader gehanteerde beleidsregelwaarden voor de aanvaardbare kostenposten ‘vergoeding tandartsen’ en ‘vergoeding managementtaken’ vanaf 2017 niet meer zullen plaats hebben op basis van de zogeheten CBS-inkomensmutatie index voor de arbeidskostencomponent, maar vervangen wordt door dezelfde index waarmee de personeelskosten worden geïndexeerd (OVA-percentage).
 • De hoogte van de in het toetsingskader van toepassing zijnde maximale beleidsregelwaarden wordt geactualiseerd op definitief niveau 2016.
 • In de huidige beleidsregel “bijzondere tandheelkunde instellingen” bestaat de mogelijkheid om in voorkomende gevallen de werkelijke kosten van geplaatste implantaten (1 op 1) separaat te declareren. Maar in 2015 heeft de NZa in de regelgeving voor de (reguliere) tandheelkundige zorg een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de wijze waarop de declaratie van de kosten van geplaatste implantaten plaats heeft. De kosten voor implantaten kunnen niet meer tegen de werkelijke kosten worden doorberekend (1 op 1) maar worden nu gemaximeerd via de declaratie van prestatiecode J33 uit de tarieflijst tandheelkundige zorg. In het kader van een gelijk speelveld/functionele bekostiging is ook in de beleidsregel “bijzondere tandheelkunde instellingen” hierbij aangesloten. Dit houdt dus in dat zorgaanbieders met ingang van 2017 voor geplaatste implantaten niet meer kosten dan het maximumtarief, via de declaratie van prestatiecode J33, in rekening kunnen brengen. De hiermee verband houdende kosten en opbrengsten vallen buiten de systematiek van voor- en nacalculatie. Daarnaast kan bij een maximumtarief voor de kosten van implantaten, wanneer de daadwerkelijke kosten van de geplaatste implantaten lager zijn, ook een lager tarief aan de patiënt en/of ziektekostenverzekeraar in rekening worden gebracht.
 • Daarnaast zijn op aangeven van Cobijt enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd met als belangrijkste een meer eenduidige beschrijving van de substitutieregeling. In de huidige beleidsregel was vanwege de toen doorgevoerde wijzigingen in het toetsingkader een tekstuele wijziging in deze regeling aangebracht die dusdanig verwarrend was over de reikwijdte van de substitutieegeling, dat een toelichting noodzakelijk was. In de nieuwe beleidsregel is dat hersteld.
7:16 pm , juni 29, 2016 Reacties uitgeschakeld voor NZa: geldigheidsduur tariefbeschikking, beleidsregel 2017

Expertisenetwerk voor Craniofaciale aandoeningen

Uitnodiging voor deelname aan Expertisenetwerk voor Craniofaciale aandoeningen

De Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en patiëntenorganisatie Laposa zijn een project gestart om het Expertisenetwerk voor Craniofaciale aandoeningen op te zetten. Een expertisenetwerk is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen die zorg leveren aan patiënten met een bepaalde aandoening. De ontwikkeling van het Expertisenetwerk wordt mogelijk gemaakt vanuit Fonds PGO.

Inventarisatie zorgverleners en zorginstellingen betrokken bij craniofaciale aandoeningen

Er wordt geïnventariseerd welke zorgverleners en zorginstellingen zorg leveren aan patiënten met een Craniofaciale aandoening, zodat alle potentiële leden van het Expertisenetwerk tijdig kunnen worden betrokken. Het is mogelijk dat u deze uitnodiging via meerdere wegen ontvangt.

De volgende specialismen kunnen in ieder geval betrokken zijn:

–          Plastische chirurgie

–          Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie

–          Keel, Neus en Oorheelkunde

–          Kindergeneeskunde

–          Neurochirurgie

–          Klinische genetica

–          Orthodontie

–          (Kinder)tandheelkunde

–          Oogheelkunde

Hierbij nodigen wij u uit om uw belangstelling kenbaar te maken voor deelname aan het Expertisenetwerk voor Craniofaciale aandoeningen.

Als u (of uw collegae binnen uw instelling) zorg levert aan patiënten met een Craniofaciale aandoening, dan nodigen wij u hierbij uit om mee te werken aan de invulling van het betreffende Expertisenetwerk.

Wilt u de onderstaande gegevens invullen en uiterlijk 13 maart opsturen aan Marèl Segers via m.segers@vsop.nl?

 • Titel:
 • Voor- en achternaam:
 • Specialisme / Functie:
 • Naam instelling en afdeling:
 • E-mail adres:

‘Save the date’

Indien u wilt meewerken, kunt u alvast de volgende bijeenkomsten in uw agenda reserveren:

–          19 april 2016, 18.30-21.00 uur PGO Support te Utrecht

–          21 juni 2016, 18.30-21.00 uur PGO Support te Utrecht

 

Bij deelname wordt u uiterlijk een week voor de eerste bijeenkomst nader geïnformeerd. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Marèl Segers, beleidsmedewerker VSOP, via m.segers@vsop.nl of 035 – 603 40 16.

 

VSOP – voor zeldzame en genetische aandoeningen

Koninginnelaan 23

3762 DA  Soest

T 035 – 603 40 40

F 035 – 602 74 40

http://www.vsop.nl/

7:20 pm , maart 6, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Expertisenetwerk voor Craniofaciale aandoeningen