Nieuws

Overstap op digitaal machtigingenportaal, Zilveren Kruis

Zoals bij Cobijt en een groot deel van haar leden bekend zijn er ontwikkelingen op het gebied van het digitale machtingenportaal en wordt er door verzekeraars in samenwerking met
Zorgverzekeraars Nederland & VECOZO nog gesprekken gevoerd op landelijk niveau.
Zilveren Kruis heeft er voor gekozen om proactiever met het Machtigingenportaal om te gaan. De communicatie rondom het portaal vanuit Zilveren Kruis zal steeds meer vorm aannemen. De komende periode neemt Zilveren Kruis telefonisch contact op met verschillende zorgverleners welke nog aanvragen op papier aanleveren. Tijdens deze gesprekken wil Zilveren Kruis het gebruik van het portaal promoten en vragen om hier de eventueel benodigde voorbereidingen voor te treffen.
Dit betekent echter wel dat ze open staan voor bezwaren of belemmeringen die u ondervindt. Mochten deze er zijn, dan is het vooralsnog mogelijk om Zilveren Kruis te benaderen. U kunt uw bezwaren e-mailen naar relatiebeheerzwolle@zilverenkruis.nl. Zilveren Kruis neemt dan contact op met u om samen te zoeken naar een oplossing.

Meer informatie treft u in deze flyer.

10:14 pm , januari 28, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Overstap op digitaal machtigingenportaal, Zilveren Kruis

Geldigheidsduur tariefbeschikking individueel tarief CBT’s

De NZa geeft met ingang van 01-01-2016 de tariefbeschikking voor het individueel tarief af  aan instellingen bijzondere tandheelkunde met de geldigheidsduur van 12 maanden.
De reden voor het beperken van de duur van de beschikking is dat de NZa heeft geconstateerd dat sommige centra voor bijzondere tandheelkunde nalatig zijn met de verrekening van oude jaren. De NZa geeft aan dat bij het verstrijken van de geldigheidsduur de geleverde zorg vergoedt wordt volgens het collectief vast tijdstarief (X831, het voormalige neventarief).
Naar onze  waarneming lukte het de meeste centra om samen met representatieve zorgverzekeraars tijdig een tarief aan te vragen voor een volgend jaar (jaar t), samen met de jaarrekening van t-2 en de nacalculatie daarvan. Deze actie wordt vaak in het oude jaar (jaar t-1) afgerond of soms in het begin van het nieuwe jaar (jaar t). Bij uitzondering kwamen langere vertragingen voor. De oorzaak lag dan vaak in het feit dat een CBT niet bij machte was om een jaarrekening op tijd te produceren, doordat zij 
1. afhankelijk was van de administratie van de ‘moeder instelling’ (waarvan de grootboekindeling lang niet altijd overeenkomt met de NZa kostencategoriën), of tekortkomingen in de informatiesystemen van die moederinstelling, 
2. overleg met representatieve zorgverzekeraars niet tijdig tot stand weten te brengen of tijdig kon worden afgerond. Achtergrond daarvan was dat soms de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorginkoper of adviserend tandarts tijdige indiening verhinderde.
Het zou ons niet verbazen als daarnaast nog de recente NZa eis m.b.t. accountantscontrole bij een aantal CBT’s voor extra vertraging zorgt.
Invoering van een beperkte geldigheidsduur van individuele uurtarieven is op zich mogelijk en begrijpelijk vanuit het perspectief van de NZa als hoeder van de procedures. In de verwachtiging dat deze beleidswijziging door de NZA voor enkele instellingen forse knelpunten kan opleveren , zal Cobijt in gesprek gaan met de NZa om te bezien of de beperking van de geldigheidsduur enigszins verruimd kan worden.
Zie hiervoor ook de brief zoals ontvangen door Cobijt/ZN/CBT’s, door NZa:
De toelichting op deze brief van NZa:
De NZa heeft onlangs bijgevoegde circulaire jullie per post toegezonden. Met de circulaire wil de NZa u informeren dat de tariefbeschikking, op grond waarvan het CBT rechtsgeldig een individueel vast tijdstarief mondzorg voor bijzondere zorggroepen en/of anesthesie in rekening kan brengen, van een einddatum is/wordt voorzien. Concreet betekent dit dat de tariefbeschikkingen een looptijd krijgen tot 1 januari 2017. De reden tot dit besluit is gelegen in het feit dat een aantal centra voor bijzondere tandheelkunde niet overgaat tot verrekening van de oude jaren.
 
Met het opnemen van een einddatum op de tariefbeschikking wordt een jaarlijkse indiening van een tariefverzoek noodzakelijk voor afgifte van een nieuwe tariefbeschikking. Het tariefverzoek, gebaseerd op begroting voor het jaar t+1, dient voorzien te zijn van een verzoek tot verrekening van de oude jaren. Blijft dit verzoek achterwege, dan valt het CBT terug op de declaratie van een collectief maximum tijdstarief voor mondzorg aan bijzondere zorggroepen en/of anesthesie (X831/U10). Dit betekent dat de centra voor bijzondere tandheelkunde in 2016 op tijd met de representatieve zorgverzekeraars in gesprek dienen te gaan over de tariefaanvraag voor 2017.
 
De tariefbeschikkingen voor de CBT’s die de NZa op basis van het tariefverzoek 2016 inmiddels heeft vastgesteld en afgegeven, zijn al voorzien van genoemde einddatum. Op korte termijn zal de NZa voor de CBT’s die nog geen tariefverzoek 2016 hebben ingediend een nieuwe tariefbeschikking 2016 vaststellen, welke is voorzien van deze einddatum.
9:49 pm , januari 28, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Geldigheidsduur tariefbeschikking individueel tarief CBT’s

Oproep: invullen vragenlijst onderzoek Wlz-behandeling

Landelijke vragenlijst onderzoek positionering Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen
 
In opdracht van het Zorginstituut Nederland voert bureau HHM een onderzoek uit naar de positionering van overige zorgvormen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) (w.o. mondzorg). Cobijt en de KNMT zijn hierbij betrokken.
Al eerder is met afvaardiging van experts in verschillende bijeenkomsten over het onderzoek naar de positionering van Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen en de problemen gesproken. De door een of meerdere experts genoemde problemen zijn in deze vragenlijst weergegeven. Deze vragenlijst heeft tot doel om de gesignaleerde problemen onder een bredere groep van professionals te toetsen. De problemen zijn gecategoriseerd naar tien thema’s. U kan per thema aangeven of u de vragen bij dat thema wilt beantwoorden of niet. Daarnaast kunt u per vraag aangeven of het probleem van toepassing is op uw organisatie en cliënten.
Ook wordt naar uw voorkeur gevraagd om al dan niet het verzekerd pakket aan te passen wat betreft Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen.
Hoe doet u mee?
·         U kunt meedoen aan dit onderzoek door bijgaande vragen in te vullen.
·         U kunt de vragenlijst invullen tot en met 8 februari 2016.
·         De vragenlijst kunt u tussendoor niet opslaan.
·         We raden u aan de papieren versie uit te printen (zie bijlage) en voor uzelf te beantwoorden en daarna in één keer de antwoorden via deze webapplicatie in te vullen.
·         Als u uw e-mailadres invult, krijgt u de door u ingevulde gegevens per mail opgestuurd.
De vragenlijst bestaat voornamelijk uit gesloten vragen, omdat het met name een kwantitatieve uitvraag betreft over de variatie in problemen die zich voordoen rondom Wlz-behandeling en de aanvullende zorgvormen. De meer kwalitatieve input wordt verkregen in de expertbijeenkomsten die ook in het kader van dit onderzoek worden gehouden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
8:17 pm , januari 26, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Oproep: invullen vragenlijst onderzoek Wlz-behandeling

Astrid Kuiper-Hoekstra, Preventie-assistent van het jaar 2016 !

Vrijdag 8 januari 2016 werd tijdens de 6e Landelijke Dag voor de Preventieassistent voor de eerste keer de Preventieassistent van het Jaar gekozen. Astrid Kuiper-Hoekstra werd winnares van deze eretitel en is een jaar lang titeldrager voor de preventieve mondzorg.

Bijzonder, proficiat !

 

Voor het gehele persbericht, zie https://www.scem.nl/nieuws/164-preventieassistent-van-het-jaar-is-geworden.html

CBT Friesland

 

3:39 pm , januari 20, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Astrid Kuiper-Hoekstra, Preventie-assistent van het jaar 2016 !

Cobijt stapt over op digitaal factureren

Cobijt stapt over op digitaal factureren

Cobijt gaat met ingang van 2016 alle facturen digitaal versturen. Dat scheelt namelijk porti, drukwerk en tijd. Allemaal geld dus. De geadresseerde krijgt voortaan een bericht per mail met als bijlage een nette factuur in PDF.

 

Het secretariaat beschikt nu over de emailadressen van alle leden. Degene van wie het mailadres toch niet blijkt te kloppen, krijgen alles per post maar alle leden worden verzocht eventuele veranderingen vooraf aan ons door te geven, zodat alle digitaal verstuurde facturen ook daadwerkelijk aankomen.

De eerste herinnering zal ook digitaal zijn en de tweede herinnering (hopelijk niet nodig!) zal per post gaan, ter verhoging van de attentiewaarde.

Leden wier contributie rechtstreeks aan hun centrum wordt gefactureerd, zullen er niets van merken, want hun nota zal ook in de toekomst naar het centrum gaan.

3:06 pm , januari 10, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Cobijt stapt over op digitaal factureren

Beleidsregel BR/CU-7129 (01-01-2016)

In de voorbereiding de nieuwe beleidsregel BR/CU-7129, die in werking treedt per 01-01-2016, is een herijking van het toetsingskader uitgevoerd door de NZa op basis van de rapportage uit het kostenonderzoek. In dit kostenonderzoek is:

 • Gekeken naar de werkelijke opgegeven kosten door de CBT’s
 • Het totaal van de kosten in de algemene praktijk uit het kostenonderzoek vergeleken met het totaal aan normbedragen van het lopende toetsingskader voor CBT’s (excl. het normbedrag voor vergoeding tandarts).

Daaruit zijn twee algemene conclusies getrokken:

 • De werkelijk opgegeven kosten wijken (sterk) af van het toetsingskader: binnen de substitutie-regeling worden in werkelijkheid de kosten anders verdeel over de kostenposten uit het toetsingskader en wijken af van de normbedragen; het totaal aan werkelijke kosten is lager van het totaal aan normbedragen,
 • De door de NZa berekende vergelijking van kosten in de algemene praktijk met het totaal aan normbedragen toont een klein verschil aan.

De volgende wijzigingen in de beleidsregel zijn daarop uitgevoerd:

 • Binnen het toetsingkader zijn de normbedragen aangepast naar rato van de verdeling van de werkelijk kosten als deel van het totaal aan werkelijke kosten. Het totaal van de substitueerbare kosten blijft daarbij gelijk. Binnen de substitutie regeling leidt dat niet tot hogere of lagere aanvaardbare kosten.
 • De doorlopende praktijkkosten zijn geschrapt in lijn met het beleid van de NZa in de mondzorg dat doorlopende praktijkosten niet meer van toepassing zijn met huidige praktijkvoering. Het kostenonderzoek toont aan dat CBT’s hier in berkte mate gebruik van maken/ (rechtmatig) gebruik van mogen maken.
 • Het normbedrag vergoeding tandartsen is gelijkgesteld met het arbeidskostenkomponent van de tandarts-praktijkeigenaar in de algemene praktijk. Dit biedt enerzijds ruimte om een zgn gedifferentieerd honorarium aan te bieden (doch marktconform) middels een loonhuisconstructie in een centrum . Anderzijds biedt het voldoende ruimte om binnen de centra aan de individuele tandarts de korting van de (rechtmatige) doorlopende praktijkkosten te compenseren .
 • De regeling rondom de productienorm van 70% bij tandartsen in opleiding tot differentiatie blijft gehandhaafd.
 • Alle prestaties binnen de rontgendiagnostiek (X10 t/m X26) zijn separaat in rekening te brengen.
 • Het neventarief voor centra, die niet in aanmerking komen voor een individueel vast tijdstarief , is opgenomen in deze beleidsregel: het collectief vast tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorgcategorien. Door het wegvallen van de doorlopende praktijkkosten is hiervoor maar een tarief door de NZa vastgesteld: X831, een gewogen gemiddelde van de vorige twee tarieven. (Er is onvoldoende onderbouwing uit het kostebnonderzoek om te bepalen of dat dit tarief niet verlieslatend is, waar het lagere neventarief in 2011wel verlieslatend blijkt te zijn uit het kostenonderzoek. Met de NZa is afgespraken dit te monitoren).

In aanvulling op een eerder verschenen circulaire van de NZa aangaande de noodzaak van een accountantsverklaring bij nacalculatie in geval van een aan een zorginstelling-gelieerd CBT (dat geen eigen jaarrekening opmaakt) is een accountantsprotocol opgesteld. Ook heeft de NZa haar beleidsbepalingen toegelicht in een verantwoordingsdocument.

Hoewel deze nieuwe beleidsregel is vastgesteld, is het COBIJT-bestuur nog in bespreking over enkele formuleringen (onder andere op het terrein van de substitutieregeling, de separate verrekening van de prestaties in de röntgendiagnostiek en enkele taalkundige aanpassingen). Wij houden u hierover verder op de hoogte. Het bestuur verneemt graag de bevindingen en reacties van leden in een discussieforum, deze treft u via deze link.

7:26 pm , juni 27, 2015 Reacties uitgeschakeld voor Beleidsregel BR/CU-7129 (01-01-2016)

Gedragsregels behandeling tandheelkundige implantaten (NVOI)

Op 2 juni 2015 is het COBIJT geïnformeerd over het document “Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten” zoals dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

 

Het bestuur van de NVOI is van mening dat er gedragsregels dienen te worden opgesteld waaraan leden van de NVOI zich dienen te houden en deze regels betreffen implantaatbehandelingen in het algemeen, ongeacht of deze wel/niet vergoed worden door basisverzekering.

 

Aangezien voor behandelingen binnen de Bijzondere Tandheelkunde deze gedragsregels ook relevant zijn en NVOI-leden binnen de Bijzondere Tandheelkunde werkzaam zijn, treft u ter info dit document in deze link.

 

5:20 pm , juni 23, 2015 Reacties uitgeschakeld voor Gedragsregels behandeling tandheelkundige implantaten (NVOI)

Website autisme-vriendelijke tandheelkunde

In 2013 hebben de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) de VBTGG/NVVK werkgroep ‘autisme vriendelijke tandheelkunde ‘ ingesteld.

De werkgroep vraagt ook de leden van COBIJT om een eventuele bijdrage/participatie om autismevriendelijke tandheelkunde verder te ontwikkelen.

Website autismevriendelijke tandheelkunde
De werkgroep heeft onlangs haar website gelanceerd: www.autismevriendelijketandheelkunde.nl
De werkgroep wil het komende jaar de website inhoudelijk en organisatorisch verder invullen.

Oproep onderzoek autismevriendelijke tandheelkunde
De werkgroep vraagt ook aandacht voor een oproep, te vinden in deze link.
Voor  meer informatie neemt u contact op met dhr. J.H. Elhorst (samenroeper werkgroep).

 

 

1:56 pm , mei 18, 2015 Reacties uitgeschakeld voor Website autisme-vriendelijke tandheelkunde

Bericht NZa: Tarieven mondzorg omlaag

Een bezoek aan de tandarts of de orthodontist wordt in 2015 goedkoper. De tarieven in de mondzorg gaan naar beneden, in het bijzonder die van implantologie. De tariefaanpassing is gebaseerd op een kostenonderzoek en de herijking van de arbeidskostencomponent.

[wpdm_file id=123 title=”true” ][wpdm_file id=135 title=”true” ]

Let op!! De tarieven voor de instellingen voor bijzondere tandheelkunde moeten nog volgen.
De belangrijkste punten:

 • tarieven algemene mondzorg dalen: -5,15%
 • tarieven ortho daalt: -1,48%
 • tarieven implantologie (J-hoofdstuk) daalt apart: -19,14%
 • het norminkomen wordt omgezet naar een arbeidskostencomponent en deze stijgt met bijna 13%
 • in de AWBZ wordt de beschrijving van doorlopende praktijkkosten in de tarieven geschrapt en vervalt U01 (voorheen ‘zonder eigen praktijk’) en blijven U02 (voorheen “met eigen praktijk”, nu omschreven als “binnen de muren van AWBZ”) en U03 (in eigen praktijk) gehandhaafd na herijking.
 • het tarief voor U10 (BT in reguliere praktijk) wordt opgehoogd en gelijkgeschaald met U03 (ca. +10% in verhouding met tarief 2014)
 • Waar het in U02 gaat over werkbare uren (=totaal patientgebonden tijd) betreft het bij U03 en U10 de stoeluren (direct patientgebonden tijd)

Alle NZa documenten treft u bij Wetgeving of bij AWBZ

Fotoserie brengt elke stap bij de tandarts in beeld

Via Jan Elhorst ontvingen wij onderstaand bericht:

Het Communicatie Behandel Team Amsterdam van Kentalis heeft in samenwerking met de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) een fotoserie ontwikkeld met diverse tandartsbehandelingen.

De volgende fotostappenplannen zijn beschikbaar:

• Standaardcontrole •Spoelen• Polijsten• Fluorbehandeling• Tandsteen verwijderen• Boren, gaatjes vullen, etsen, bijslijpen• Röntgenfoto’s maken• Pre-operatief consult• Narcose met infuus of mondkapje• Instrumenten• Mondhygiëniste – poetsinstructie

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van Kentalis, via e-mail: infotandartsfotos@kentalis.nl of zie onderstaande flyer.

[wpdm_file id=109 title=”true” ]