Nieuws

Gewijzigde beleidsregel BR/CU-7096 ‘Bijzondere Tandheelkunde instellingen’

In zijn vergadering van 10 juni jl. heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een gewijzigde beleidsregel BR/CU-7096 ‘Bijzondere Tandheelkunde instellingen’vastgesteld. De gewijzigde beleidsregel vindt u op de website van de NZa of op onze website bij Wetgeving

Toelichting: De strikte toepassing van het toetsingskader voor de berekening van het individueel vast uurtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen leidde bij sommige CBT’s tot knelpunten. Geconstateerd is dat de toepassing van het toetsingskader geen recht (meer) doet aan de praktijk voor zover het gaat om het opleiden van tandartsen. Deze tandartsen-in-opleiding zijn in dienst van het CBT. CBT’s dragen voor deze tandartsen-in-opleiding daardoor wel de volledige kosten per stoel, maar deze tandartsen leveren voor het CBT niet zo veel productieve uren op als de al afgestudeerde tandartsen.
In het gehanteerde toetsingskader was de normatieve maximale aanvaardbare vergoeding per kostencategorie echter gekoppeld aan het aantal fte tandartsen dat ook daadwerkelijk bij de berekening van de productienorm als uitgangspunt wordt genomen. Het totaal aantal te realiseren uren per fte tandarts kwam hiermee lager uit dan het normatieve aantal uren. Hierdoor werd een lager normatief aantal fte tandartsen en daarmee een geringere normatieve maximale aanvaardbare vergoeding per kostencategorie vastgesteld. Met de gewijzigde vastgestelde beleidsregel wordt voor de CBT’s het ontstane productieverlies van de tandartsen-in-opleiding niet meer rechtstreeks vertaald naar de berekening van de normatieve maximale aanvaardbare beleidsregelvergoeding per kostencategorie.
Zorgverzekeraars hebben in het zorgverzekeringsstelsel de rol om te oordelen of de normatieve maximale aanvaardbare beleidsregelruimte per kostencategorie ook daadwerkelijk benut dient te worden. Het in aanmerking te nemen productieverlies van tandartsen-in-opleiding is gemaximeerd op 30%. Dit betekent dat het aantal te realiseren uren per fte tandarts-in-opleiding ligt op een normatieve minimale norm van 70% van het aantal uren mondzorg aan bijzondere zorggroepen per fte tandarts. De gewijzigd vastgestelde beleidsregel kent een ingangsdatum van 1 januari 2013. Hierdoor is er voor het CBT en beide representatieve zorgverzekeraars de mogelijkheid gecreeerd om bij de verrekening over het jaar 2013, welke tegelijkertijd plaats heeft met het nieuwe tariefverzoek 2015, het ontstane productieverlies door het opleiden van de tandartsen-in-opleiding alsnog vergoed te krijgen in het nieuw vast te stellen tarief. De opleidingskosten zelf (die samenhangen met het aanbieden van de opleiding) bleven en blijven buiten beschouwing bij de bepaling van het tarief. De overheid borgt de bekostiging van de (medische) beroeps(vervolg) opleidingen door een beschikbaarheidsbijdrage. Deze bijdrage dient daarbij uitsluitend te worden besteed aan de activiteiten en daarmee verband houdende kosten van de vorm van zorg waarvoor deze is toegekend. Welke vormen van zorg hiervoor in aanmerking komen, wordt bij besluit door de minister van VWS aangewezen.

Conceptrapport Implantaatgedragen gebitsprothesen ZiN.

Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft een concept rapport opgesteld, waarin de afspraken worden benoemd die partijen (ANT, CAT, COBIJT, KiMo, NMT, NPCF, NVM, NVMKA, NVOI, NZa, ONT en ZN) hebben gemaakt over maatregelen om de kostenstijging te beperken c.q. terug te dringen en gepast gebruik van de implantaatgedragen gebitsprothesen te bevorderen. Daarnaast is in het rapport er een voorstel tot aanpassing van de eigen bijdrage rondom deze zorg opgenomen. De reactie van COBIJT op dit conceptrapport kunt u hier lezen. [wpdm_file id=103 title=”true” ]

Bijeenkomst van de werkgroep PsyBT op 4 juni 2014!

De positieve reacties op de oproep van Wendy Knibbe en de inzet van een aantal werkgroepleden die actief willen zijn bij de doorstart, hebben ertoe geleid tot de volgende bijeenkomst van de werkgroep PsyBT. De bijeenkomst (op initiatief van Ad de Jongh) zal plaatsvinden op 4 juni 2014 van 9:30 tot 12:30 in Amsterdam. Meer informatie leest u bij Psychologen BT of op LinkedIn.

Informatiebronnen mondzorg in verpleeghuizen op een rij gezet.

De NMT heeft een overzicht gemaakt van diverse informatiebronnen voor mondzorg in verpleeghuizen zoals de richtlijn en het implementatiepakket mondgezondheid in verpleeghuizen. Goede aanvullingen en praktijkoplossingen hoort de NMT graag.

Mondzorg in AWBZ-instellingen

De NMT zet zich in voor het verhogen van de kwaliteit van de mondzorg in AWBZ-instellingen. Concrete uitwerkingen hiervan vindt u via deze link.

Kostenonderzoek, visitatie, opleidingskosten, uitkomstindicatoren…

De eerste maand van 2014 ligt inmiddels al weer achter ons. Vele goede voornemens liggen inmiddels al weer in de prullenbak, maar dat geldt geenszins voor onze voornemens.

Waar we als bestuur afgelopen periode druk mee zijn geweest willen we graag met u als manager / lid bespreken op de eerstvolgende managersvergadering medio maart.
Mogen wij op uw komst rekenen?

lees verder (u dient hiervoor ingelogd te zijn)…

Hypodontie Database vernieuwd

Recentelijk heeft Cobijt een nieuwe website gelanceerd met als doel het verzamelen van gegevens over hypodontie: www.hypodontiedatabase.nl
In de database kunnen behandelaars als tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen en andere mondzorgverleners onder meer de ontbrekende elementen, het geslacht, de geboortedatum, het eventuele syndroom en of er sprake is van een schisis invoeren.
Uit de ontbrekende elementen wordt een zogenaamde TAC-score gevormd.
Het doel van de vastlegging is het vormen van een database welke in omvang waarde heeft voor het uitvoeren van gedegen onderzoek om zo de expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstige hypodontie naar een hoger niveau te tillen.
Inloggen kan met de gegevens waarmee de behandelaar is ingeschreven bij het BIG-register.
Uiteraard worden de namen van de betreffende patienten niet in de database opgenomen.
De ingevoerde patiënten uit de oude database zijn overgenomen naar de nieuwe database en hoeft u dus niet opnieuw in te voeren.
Graag willen we u verzoeken om mee te helpen de database te vullen. Het is wenselijk binnen een behandelteam 1 persoon verantwoordelijk te maken voor het invoeren van de patiënten zodat dubbele invoer zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Indien gewenst kan er periodiek een update van de gegevens beschikbaar gesteld worden.
Wij danken u bij voorbaat van harte voor uw medewerking.

Voortgang kostenonderzoek Mondzorg 2013 en het Cobijt managersoverleg

NZa heeft op vrijdag 22 november laten weten dat het kostenonderzoek Mondzorg 2013 enige vertraging heeft opgelopen. Voor een zorgvuldige analyse is het noodzakelijk om ontbrekende data te achterhalen om te kunnen beoordelen of de opgegeven zaken kloppen. Bij de controles zijn de vragenlijsten onderling vergeleken. Op onderdelen is een aanvullende verklaring van deelnemers noodzakelijk. Deloitte zal in de komende weken nog deelnemers benaderen voor een verificatie of een toelichting op de ingevulde gegevens. Validatie is het centrale begrip hierin. Een conceptrapport van Deloitte, dat ter bespreking in de klankbordgroep “Kostenonderzoek Mondzorg 2013” door de NZa voorgelegd zal worden, is niet te verwachten vóór februari 2014. Wanneer het bestuur van Cobijt nadere gegevens en een concrete planning kent zal dit direct aan de leden doorgegeven worden. Ook kan dan een managementvergadering uitgeschreven worden. In afwachting van de gegevens uit het mondzorgonderzoek en de beleidsdiscussie die daarna nog gevoerd moet worden, zullen per 1 januari 2014 nog dezelfde regels gelden als in 2013. Een totaalbeeld van de regelingen kunt u vinden op onze website.

Erik Vermaire onderscheiden met Hamer Duyvensprijs

Erik Vermaire onderscheiden met Hamer Duyvensprijs voor beste proefschrift van 2013 Optimizing Oral Health met NOCTP: Voor meer info: Website Ivoren Kruis

Blauwe maandag

Geachte collega’s, beste leden

Terugkijkend op een enerverend en inspirerend weekend in Twente, gieren er nog allerlei emoties door mijn lijf en hoofd, die nu de eerste dagen in een nieuwe functie beleven. Allereerst is er trots; trots op de congrescommissie, die er telkens weer in slaagt bepaalde tradities, die samenhangen met de BNS-dagen in Enschede, in ere te houden. Tradities als een uitdagende heenreis, boeiende voordrachten door bijzondere sprekers, mooi weer in Twente, een keigezellig feest met leuke nieuwe ontmoetingen, maar ook met (“en schrijf op (buschauffeur):”) hobbels op de weg.
Naast die trots is er een gevoel van klein verdriet. Paul en Marco verlieten het bestuur. De een was al een vriend, de ander is er een geworden. Zij maakten het bestuur voor mij een warm nest waar ik , vanwege mijn tandheelkundige achtergrond als vreemde eend, in mijn nieuwe rol kon groeien. Ik denk daar met veel dankbaarheid aan terug.
Tot slot is er een gedreven gevoel. Het zijn roerige tijden momenteel die verlangen om daadkrachtig deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Zodat de koers die we momenteel bevaren steeds verder te kunnen vervolgen naar dat stipje aan de horizon. Onder voortdurende controle van ons kompas, welteverstaan.
Een van de leidraden die de koers mede bepalen is het nieuwe document “Toekomst van de Bijzondere Tandheelkunde”, opgesteld door de NMT, in samenwerking met onder ander het Cobijt bestuur en welke momenteel ter consultatie wordt aangeboden . Dit document willen we graag voorleggen aan de leden met het verzoek te voorzien van je commentaar. Opdat de pictogrammen met de duim door jullie op de goeie manier worden opgeplakt. Naast je duim kun je Cobijt ook verder ondersteunen in zijn taken. Het bestuur wenst de hiaten, die zijn ontstaan door het vertrek van Paul en Marco, aan te vullen. Zij streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de leden en zoekt daarom een spreiding van diversiteit aan differentiaties en centra waar men werkzaam is. Daarnaast worden er voor diverse specifieke taken van het bestuur nieuwe commissiesamenstellingen gemaakt. Zo is de visitatiecommissie nog op zoek naar leden die geïnteresseerd zijn hierin te participeren. Indien je ambities hebt een bijdrage te leveren aan Cobijt of wenst verdere toelichting, schroom niet om contact op te nemen.
Ik stond vanmorgen op en dacht: “Als maandagen normaal gesproken geel waren, dan geeft dan een andere dimensie aan blauwe maandag!”.

Hartelijke groet,

Rick van der Pas