Cobijt BNS-dagen ‘Value-Based (Oral) Health Care’ op 28 en 29 september

Cobijt BNS-dagen ‘Value-Based (Oral) Health Care’ op 28 en 29 september

De Bij- en Nascholingsdagen van Cobijt komen er weer aan! Het thema is dit jaar:

Value-Based (Oral) Health Care

Naar inhoud vertaald betekent dit ‘waarde-gedreven mondzorg’. Waarde-gedreven mondzorg koppelt keuzes in zorgorganisatie of klinisch handelen aan verbetering in mondgezondheid, en tegen welke prijs. Het perspectief van de patiënt weegt daarin zwaar. Daarvoor moeten behandeluitkomsten die relevant zijn voor een patiënt, zoals zorguitkomsten en patiëntervaringen worden gedefinieerd en structureel gemonitord. Hoe doe je dat?
In deze cursus wordt ingegaan op de achtergronden van waarde-gedreven zorg, hoe de zorgverzekeraar daar naar kijkt, wat er in de tandheelkunde nu precies te meten valt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd hoe je patiëntervaringen in de praktijk kunt meten en positief kunt beïnvloeden.
Weer eens wat anders dus. Wij denken een boeiend en actueel thema en kijken naar een boeiende bijeenkomst.

 

 Er zijn 7 punten door het Kwaliteitsregister tandartsen (KRT) toegekend

 

 

PROGRAMMA VRIJDAG 28 SEPTEMBER

09.00 Ontvangst en inschrijving

09.25 Inleiding
Prof. dr. Marco Cune

09.30 Value Based Healthcare: een introductie
Dr. Willem Jan Bos, Internist-Nefroloog, St. Antonius ziekenhuis
Value Based Healthcare (VBHC) wordt gepropageerd als oplossing voor meerdere problemen in de gezondheidszorg. Willem Jan Bos geeft een korte introductie van de theorie achter VBHC. Vervolgens worden verschillende praktijkvoorbeelden besproken.

10.15 VBHC: De visie van de zorgverzekeraar
Drs. Ruben Wenselaar, directeur Menzis
Menzis kiest voor waardegerichte zorginkoop (Value Based Health Care) Menzis kiest als zorgverzekeraar bewust voor waardegerichte zorginkoop om de kwaliteit en doelmatigheid in de zorg verder te bevorderen. Hierbij zoekt Menzis uitdrukkelijk de samenwerking op met de zorgaanbieders en de zorgprofessionals zelf. Waardegerichte zorginkoop richt zich niet alleen op aandoeningsniveau, maar ook op instellings- en populatieniveau. Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter van Menzis, zal een nadere inkijk geven waarom Menzis kiest voor waardegerichte zorginkoop en welke resultaten worden behaald.

11.00 Koffie

11.30 Patient reported outcome measures in de Bijzondere Tandheelkunde:
Wat gaan we daarmee doen?
Dr. Erik Vermaire, TNO Leiden, CBT Alkmaar, CTM-UMCG
De rol van de patiënt bij het verkrijgen en behouden van zijn of haar gezondheid is de laatste jaren enorm veranderd. PROMS of “patient reported outcome measures” kunnen behandelaars en onderzoekers informatie geven over het effect dat een uitgevoerde behandeling of behandeltraject heeft gehad vanuit het perspectief
van de patiënt. Hoe zou dat voor behandelingen in de Bijzondere Tandheelkunde kunnen gelden? Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat deze een positief effect hebben op de mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot andere aandoeningen? Om hier een eerste antwoord op te kunnen geven is recent een onderzoek uitgevoerd onder patiënten met een extreme angst voor tandheelkundige behandelingen om vast te stellen wat hun ziektelast (of “burden of disease”) is. Een belangrijke uitkomstmaat bij dergelijk onderzoek is de QALY (Quality Adjusted Life Year).

Hier zal verder op worden ingegaan. Meetinstrumenten voor kinderen zijn anders dan die voor volwassenen. Recent is een meetinstrument voor kinderen ontwikkeld en beschikbaar gekomen die QALYs kan genereren voor het Nederlandse taalgebied. Deze CHU9D-NL zal in de voordracht ook besproken worden.

12.15 Lunch

13.30 Welke waarde(ring) heeft de pat ient voor zijn mond?
Mr. drs. Alexander Tolmeijer, Tandarts
Als bij Value Based Health Care de patiënt en zijn waardering voor de prestatie van de tandarts centraal staat, hoe is die waardering dan positief te beïnvloeden? In deze presentatie worden daarvoor tools aangedragen en suggesties gedaan op het gebied van communicatie en organisatie.

14.15 VBHC in de praktijk

ICHOM cleft set: implementatie in zorg en het opzetten van een landelijke bench mark
Prof. dr. Eppo Wolvius, MKA chirurg, Erasmus MC
Via ICHOM is in 2016 een internationale standaard voor schisis zorg tot stand gekomen, die vanaf dat jaar ook als eerste pilot in het schisisteam van het Erasmus MC is gestart. Dat betekent dat alle schisis-patiënten die multidisciplinair in het schisisteam worden gezien volgens deze standaard worden gecontroleerd en behandeld. In deze voordracht zal de aanleiding, het management en de eerste ervaringen met deze werkwijze worden uiteengezet. Verder zal in worden gegaan op de ontwikkelde benchmark via Dutch Hospital Data en de kansen die er liggen om deze ICHOM set te implementeren bij alle Europese centra dia zijn aangesloten bij het European Reference Network voor zeldzame ziekten, waar schisiszorg deel van uitmaakt.

Kosten en kosten-effectiviteit van overkappingsprotheses in de bovenkaak op een staafmesostructuur of locators.
Dr. Carina Boven, UMC Groningen
Naast klinische uitkomsten worden kosten en kosteneffectiviteit een steeds belangrijker aspect in de tandheelkunde. In deze presentatie worden de materiaal en methoden, resultaten en conclusie van een kosten- en kosteneffectiviteitsstudie naar overkappingsprotheses in de bovenkaak op een staafmesostructuur of locators uitgelegd.

VBHC voor orale rehabilitation van maxillofaciale defecten bij oncologie patiënten
Dr. Angela Ridwan-Pramana, SBT Amsterdam
Value Based Healthcare (VBHC) houdt in dat waarde wordt toegevoegd voor de patiënt door te sturen op de beste uitkomsten tegen de laagste kosten. Het is een combinatie van evidence-based met patiëntgerichte zorg en dat maakt VBHC anders. In Nederland stijgt het aantal patiënten dat behandeld wordt voor orale maligniteiten. Sinds 1990 is de prevalentie gestegen met zelfs 35%. Behandeling
bestaat uit ingrijpende chirurgie al dan niet met radiotherapie en resulteert vaak in grote maxillofaciale defecten. Deze defecten kunnen zowel prothetisch als chirurgisch worden gereconstrueerd; wereldwijd is hier geen consensus over. Na prothetische reconstructie lijden veel patiënten aan ongemakken van de
prothetische voorziening. Sufficiente maxillofaciale prothetische rehabilitatie kan bijdragen tot een hogere QoL. In mijn korte presentatie wil ik laten zien hoe wij het VBHC traject voor deze groep patiënten willen vormgeven.

15.15 Thee

15.45 Spiegelbijeenkomsten: efficiënt inzicht in patiëntwaarde
Lieve van Vlijmen, SBT Amsterdam
Wat is patiëntwaarde en wat is het belang hiervan bij Value Based Healthcare? En wat zijn verschillende manieren om zicht te krijgen op wat deze waarde dan is voor de patiënt? Welke rol hebben spiegelbijeenkomsten hierin en wat zijn praktische manieren om vorm te geven aan spiegelbijeenkomsten? Tijdens deze voordracht gaat Lieve van Vlijmen in op deze vragen.

’s Avonds Congresdiner

 

 

PROGRAMMA ZATERDAG 29 SEPTEMBER

08.30 Algemene ledenvergadering CoBijt

10.00 Koffie

10.15 Deel 1: Workshops VBHC: Wie verzint de beste VBHC case?
Michèle van der Kemp
We definiëren per domein een probleem en brainstormen over oplossingen die waarde toevoegen of van betekenis zijn voor individuele patiënten. Die worden vervolgens tegen het licht van de kosten die met de oplossing gemoeid zijn gehouden. Kan er een efficiency-slag worden behaald?
TMD / OFP – Moderatoren drs. Paul Versteegh / Gerdien Doornewaard
MFP – Moderatoren dr. Willem Fennis / Harmien Ruules
ANG – Moderatoren drs. Rick van der Pas / drs. Andrea Lambrichs

11.15 Koffie

11.30 Deel 2: Plenaire bijeenkomst: Presentatie van de VBHC cases door moderator ten overstaan van de groep en jury bestaande uit de BNS commissie van CoBijt

12.30 Lunch en einde programma

 

 

SPREKERS

Dr. Willem Jan Bos, Internist-Nefroloog, St. Antonius ziekenhuis
Willem Jan Bos werkt, na een opleiding in Groningen, Amsterdam en Rotterdam, sinds 2000 als internist-nefroloog in het St Antoniusziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Het resultaat van behandeling met dialyse was al een thema tijdens het werk met dr WJ Kolff, de uitvinder van de dialyse, eind jaren ’80 in Salt Lake City. Door het gebruik van eigen data in de discussie over al dan niet behandelen van oudere patiënten raakte hij in contact met VBHC.
Internationaal is hij voorzitter van de werkgroep nierziekten van ICHOM (het International Consortium of Health Outcomes Measurement). Nationaal is hij een van beide voorzitters van het Linnean-initiatief gericht op het slechten van barrières bij het gebruik uitkomstmaten in de spreekkamer. Sinds voorjaar 2018 is hij, voor het thema “nefrologie: uitkomsten van zorg”, part-time verbonden aan de afdeling nefrologie van het LUMC.

Dr. Carina Boven, Tandarts
In 2007 begon Carina Boven aan de opleiding tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze studeerde af in 2013 en begon in datzelfde jaar een promotietraject bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In 2017 ontving zij een prijs op het internationale wetenschappelijke congres van de European Association of Osseointegration voor de beste presentatie
betreffende klinisch prothetisch onderzoek. Ze promoveerde op 25 juni 2018 met haar proefschrift ‘Maxillary overdentures on dental implants’. Haar promotores waren prof. dr. Meijer, prof. dr. Raghoebar en prof.dr. Vissink. Ze is inmiddels tevens werkzaam als tandartsgehandicaptenzorg i.o. bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG. Naast haar werk in het UMCG werkt ze als algemeen practicus bij Dental Clinics in Hardegarijp.

Dr. Angela Ridwan-Pramana, Tandarts
Angela Ridwan-Pramana is tandarts MFP en sinds 2004 werkzaam op de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) Amsterdam. Sinds 2008 is ze deels gedetacheerd aan de afdeling MKA VUmc. In 2013 begon ze op deze afdeling haar promotieonderzoek over de mechanische eigenschappen van PMMA schedelimplantaten. In 2017 werd ze vakgroepvoorzitter MFP SBT en rondde ze dit promotietraject af. Haar focus ligt bij het verbeteren van kwaliteit van leven en 3D planning van chirurgische reconstructies bij patiënten na een maxillofaciale resectie.

Mr. drs. Alexander Tolmeijer, Tandarts
Alexander studeerde Tandheelkunde en Rechten. Hij is praktiserend tandarts, ondernemer en oprichter van onder andere MedischOndernemen. Hij was penningmeester / vice voorzitter van de KNMT. Momenteel heeft hij zitting in het Europees bestuur van tandartsen (CED).
Hij is mede-oprichter van Dentiva. Met Dentiva begeleidt hij o.a. tandheelkundige teams die tot betere resultaten willen komen op het gebied van organisatie, patiëntcommunicatie en samenwerking.

Dr. Erik Vermaire, Tandarts, TNO Leiden, CBT Alkmaar, CTM-UMCG
J.H. (Erik) Vermaire is in 2000 afgestudeerd als tandarts in Amsterdam (ACTA). Hij heeft 6 jaar als tandarts-algemeen practicus in een eigen praktijk gewerkt. In 2006 heeft hij de opleiding tot tandarts-angstbegeleiding bij SBT/ACTA afgerond en is als zodanig werkzaam op de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Daarnaast werkt hij op dit moment ook als tandarts-onderzoeker bij TNO Child Health in Leiden en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG in Groningen.
In 2013 rondde hij zijn promotie-onderzoek op het snijvlak van preventieve tandheelkunde en gezondheidseconomie af naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van twee verschillende cariëspreventieve strategieën vergeleken met standaardzorg. Zijn interesse gaat uit naar kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en doelmatigheid van (tandheelkundige) behandelingen.

Lieve van Vlijmen
Goede en betaalbare zorg die toegankelijk is voor iedereen. Nu en ook in de toekomst. Dat is de motivatie in mijn werk. Met veel betrokkenheid ga ik graag samen met zorgorganisaties de uitdaging aan om te kijken naar verbetermogelijkheden op het gebied van procesoptimalisatie en kwaliteitsvraagstukken. Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond zet ik mijn analytische blik in en hou ik tegelijkertijd oog voor ‘de zachte kant’ van de
organisatie. Hierbij staat voor mij aantoonbare kwaliteit van zorg voorop en de patiënt altijd centraal.
Lieve van Vlijmen is consultant bij Q-Consult Zorg. Zij heeft een bedrijfskundige achtergrond en richt zich in haar werk op het aandachtsgebied procesoptimalisatie. Ze werkt als projectleider en procesbegeleider bij meerdere zorginstellingen. In deze rol begeleidt zij organisaties bij het inrichten en optimaliseren van (zorg)processen.
https://www.linkedin.com/in/lievevanvlijmen/

Drs. Ruben Wenselaar, directeur Menzis
Ruben Wenselaar is voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis. In 2002 werd Ruben directievoorzitter van Amicon zorgverzekeraar. In 2004 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van Menzis, dat ontstond na de fusie van Amicon met Geové. Vanaf 1 april 2015 is Ruben Wenselaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis. Ruben is lid van het ZN bestuur, lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Arnhem- Nijmegen, lid van de Regiegroep LSH en maakt deel uit van de Cyber Security Raad.

Prof. dr. Eppo Wolvius, MKA chirurg
Eppo Wolvius heeft na Tandheelkunde en Geneeskunde, de opleiding tot MKA-chirurg in het VUmc gevolgd. Hij is momenteel hoofd van de afdeling MKA-chirurgie van het Erasmus MC te Rotterdam. Zijn aandachtsgebieden betreffen de pre-implantologische, orthognatische en craniofaciale chirurgie. Hij is chair of Dutch ITI section and chair of the AOCMF R&D Commission.

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

LOCATIE
Van der Valk Apeldoorn | De Cantharel
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn

KOSTEN
Kosten (lid COBIJT)
Inschrijving vrijdag 350,00 EUR
Inschrijving vrijdag + zaterdag 425,00 EUR

Kosten (assistenten)
Inschrijving vrijdag 205,00 EUR
Inschrijving vrijdag + zaterdag 245,00 EUR

Congresdiner 75,00 EUR

HOTEL
Er is beperkte mogelijkheid om in het Van der Valk hotel te overnachten.
Kosten 1-persoonshotelkamer: 119 EUR per nacht
Inbegrepen registratiegelden zijn de kosten van lunch, koffie en thee.
Tijdens uw online registratie kunt u een hotelkamer reserveren.

Bij annulering vóór 1 september bent u € 45,00 administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk.

AANMELDEN
U kunt zich via de congreskalender op www.congresscare.com inschrijven. Of direct via deze link.

7:51 am , juli 23, 2018 Reacties uitgeschakeld voor Cobijt BNS-dagen ‘Value-Based (Oral) Health Care’ op 28 en 29 september