Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn heeft het Zorginstituut een advies uitgebracht over de zogenaamde aanvullende zorgvormen in de Wlz. Het gaat hierbij om de huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Bekend is dat instellingen dit verschillend organiseren. 
Het Zorginstituut adviseert om deze behandeling voor alle cliënten in een Wlz-instelling onderdeel te laten uitmaken van het gehele Wlz-pakket (zie bijlage voor de kernboodschap pakketadvies Wlz-behandeling). Nu zijn daarin nog verschillen die vanuit de historie zijn te verklaren. Als dit advies wordt opgevolgd leidt dit ertoe dat instellingen mogelijk opnieuw moeten nadenken hoe zij deze behandeling organiseren. Het gehele advies inclusief de onderzoeksreportage is te lezen via de website van het Zorginstituut: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2017/09/27/advies-positonering-behandeling-in-de-wlz

Bij het onderzoek, dat in aanloop naar het advies heeft plaatsgevonden, zijn Cobijt en de KNMT betrokken geweest. Beide partijen hebben geadviseerd om tandheelkundige zorg die onder de Wlz valt in de huidige vorm, onder te brengen bij de bestaande aanspraken uit de Zorgverzekeringswet. Helaas is dat advies niet overgenomen. In een reactie op het concept-advies is door ANT, Cobijt, KNMT, NVM, ONT. NVGd en VBTGG aangegeven welke problemen in de uitvoeringspraktijk zij voorzien (zie bijlage ).

Op basis van dit advies zal onderzoeksbureau Significant in opdracht van VWS een aanvullend onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop de Wlz-behandeling in de ouderen- en gehandicaptenzorg is georganiseerd. Het gaat hierbij om de huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Met dit onderzoek willen ze de verschillen in de huidige uitvoeringspraktijk in beeld brengen. Daarnaast willen ze ook in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor de uitvoeringspraktijk als dit advies wordt overgenomen. Daarmee moet het onderzoek voor instellingen tot bruikbare resultaten leiden, zoals inzicht in het palet aan keuzes voor de inrichting van de Wlz-behandelfunctie. Voor de eerste inventarisatie worden 50 zorgaanbieders (lees: zorginstellingen) benaderd om informatie over de huidige uitvoeringspraktijk en de consequenties voor de uitvoeringspraktijk als het advies beleid wordt, aan te leveren. Dat gebeurt door middel van telefonische interviews. Medio november  vinden werksessies plaats, waarvoor de stakeholders (waaronder beroepsverenigingen) experts aan kunnen leveren. Cobijt werkt op dit punt nauw samen met de KNMT.

Meer informatie is bijgevoegd op de Cobijt-webpagina betreffende Wlz: http://www.cobijt.nl/wlz-digitalisering-vecozo/

12:37 pm , oktober 22, 2017 Reacties uitgeschakeld voor Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz