Continuïteitsbijdrage-regeling

Continuïteitsbijdrage voor de verzekerde zorg

 

Doordat de mondzorgverleners buiten een aantal regelingen vallen en de rijksoverheid in dit verband expliciet verwijst naar de zorginkopers is er een regeling, waarbij de zorgverzekeraars de mondzorgverleners compenseren. Daarvan zijn inmiddels de belangrijkste contouren bekend, maar er zijn ook nog veel onbeantwoorde vragen. Het betreft dat gedeelte van uw omzet die valt onder de verzekerde zorg.

Door de vergoeding zullen uw kosten per saldo lager zijn. Doordat de totale operationele kosten hierdoor lager zijn, betaalt u per saldo minder en dat is gunstig voor uw liquiditeit.

 

1. Snellere ontvangst openstaande nota’s

Sneller declareren en uitbetalen van declaraties voor verleende zorg. Daardoor worden in de maand april honderden miljoenen versneld aan de sector uitbetaald, waarmee een bijdrage is geleverd aan voldoende liquiditeit.  Vorderingen worden sneller betaald. In april wordt hiermee begonnen.

2. Continuïteitsbijdrage-regeling (let op: tandartsen; zie m.n. ook punt 3; andere termijnen)

Er komt een continuïteitsbijdrage-regeling. Deze regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020) 1 en die voldoen aan de nog uit te werken voorwaarden. Inzet van zorgverzekeraars is dat hun verzekerden zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis een beroep kunnen blijven doen op de zorg, waarvoor zij verzekerd zijn.

Deze regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten en andere acute zorg en voor Wlz-gefinancierde langdurige zorg. Met deze zorgaanbieders maken zorgverzekeraars afzonderlijke afspraken.

De zorgverzekeraars streven ernaar dat zorgaanbieders vanaf begin mei een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. Deze wordt als betaaltitel vastgesteld door de NZa. De uitwerking daarvan vindt nu plaats. De regeling start per 1 maart en loopt tot en met 30 juni 2020 en fee dus betrekking op 4 maanden. Indien zorgverzekeraars dat noodzakelijk achten kunnen zij deze regeling verlengen. De hoofdlijn:

 • De eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is (zie punt 3 specifiek voor tandartsen);
 • De continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden, en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten;
 • De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet;
 • Dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld (dat moet dus nog gebeuren), mede op advies van een onafhankelijke partij. Het is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren;
 • De verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60% en 85% van de omzet die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed;
 • De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars. Verdere voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage worden momenteel uitgewerkt. Met het oog op uitvoerbaarheid van de regeling wordt bezien of bij de uitbetaling een drempelbedrag van 250 euro per zorgverzekeraar per maand moet worden gehanteerd.

3. Aanvullende regeling specifiek voor de mondzorg

De hoofdlijn van deze regeling:

 • Zorgaanbieders uit deze branches kunnen, als dat echt noodzakelijk is, vanaf 14 april een vooruitbetaling aanvragen via VECOZO2;
 • De vooruitbetaling hoeft maar op één plaats te worden aangevraagd en wordt vervolgens door de afzonderlijke zorgverzekeraars uitbetaald;
 • De vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet;
 • Vanaf 20 april wordt de vooruitbetaling uitgekeerd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan; in de eerste periode zal dat, gelet op de verwachte aantallen, gefaseerd plaatsvinden. Streven is uitbetaling binnen een week;
 • Om de regeling vooruitbetaling uitvoerbaar te houden worden alleen bedragen vanaf 250 euro per maand per zorgverzekeraar uitbetaald;

Meer informatie en de (tot nu toe bekende) specifieke voorwaarden van Zorgverzekeraars Nederland (pdf)


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?