Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 

Deze tegemoetkoming in loonkosten betreft een betaling door het UWV aan de onderneming van maximaal 90% (bij 100% omzetverlies) van de loonkosten aan de onderneming over de periode maart t/m/ mei. Hiervan wordt 80% ontvangen als voorschot o.b.v. van een verwachting en achteraf na 3 maanden wordt het restant verrekend o.b.v. het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonkosten. Let op: als er achteraf minder omzetdaling is dan vooraf verwacht of als de loonkosten lager waren dan verwacht, dan moet u in de verrekening wellicht een deel terugbetalen. Uitgangspunt is het SV-loon, dus inclusief sociale lasten en vakantiegeldreservering. Het omzetverlies moet minimaal 20% zijn. De DGA valt niet onder de regeling. De regeling geldt voor een periode van 3 maanden. De omzetdaling wordt bepaald als het verschil tussen de verwachte omzet over 3 maanden (maart t/m/ mei bijvoorbeeld) te vergelijken met ¼ van de omzet over 2019. Specifiek voor de mondzorgverlener geldt dat de vergoeding die ontvangen wordt van de Zorgverzekeraar van de omzetdaling wordt afgetrokken, teneinde dubbelcompensatie te voorkomen. Achteraf wordt op basis van de gerealiseerde omzet -/- ontvangen compensatie en de gerealiseerde loonsom verrekend door het UWV.

Door de vergoeding zullen uw kosten per saldo (loonkosten – NOW vergoeding) lager zijn. Doordat de totale operationele kosten hierdoor lager zijn, betaalt u per saldo minder en dat is gunstig voor uw liquiditeit.

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. Het is niet van toepassing op de ondernemers zelf: ondernermers, ZZP’er en de DGA vallen er buiten! Onder de nieuwe regeling hoeft niet aangetoond te worden in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies. Daarnaast is er een aantal andere voorwaarden voor de regeling.

Tandartsen in loondienst die werken bij een praktijk die een beroep doet op de 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud' (NOW) behouden recht op hun volledige loon. Ook worden ww-rechten niet aangetast, wat in de eerder geldende regeling omtrent werktijdverkorting wel het geval was. In tegenstelling tot de 'oude' regeling moet wie in loondienst werkt wel 100% beschikbaar zijn voor werk. De regeling geldt ook voor oproepkrachten, uitzendkrachten en mensen op 0-urencontracten.

 

Het UWV voert de regeling uit:

Aanvragen NOW bij UWV

Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunt u uw aanvraag doen.

Meer informatie, details, uitzonderingsgevallen en specifieke vragen


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?