Project BijtMeter


De BijtMeter is een Value Based Health Care (VBHC) systeem, ontwikkelt door tandartsen van Cobijt. Vanaf 1 januari 2023 kan het systeem worden geïmplementeerd bij alle centra die lid zijn van Cobijt. 

Een VBHC systeem is een gezamenlijk meetinstrument waarin per differentiatie meetpunten (PREMS en PROMS) zijn opgesteld. Per patiënt worden deze gegevens ingevuld. Het VBHC systeem zorgt ervoor dat alle data worden verwerkt en in mooie grafieken worden weergegeven. Dit kan voor een centrum alleen en in vergelijking met alle andere centra. Uiteraard anoniem. Op deze manier kunnen we vaststellen of onze zorg aantoonbaar goed is, hoeveel kosten de zorg met zich meebrengt en waar mogelijke verbeteringen zitten. De data kunnen uiteraard ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Dit is iets anders dan een Accreditatie Systeem (AS). Met een AS wordt vastgesteld of je voldoet aan alle criteria om een CBT (volgens Cobijt) te zijn.

Voor alle specialismen wordt het aantoonbaar maken van waarde toevoeging van de geleverde zorg steeds belangrijker en in de nabije toekomst zelfs verplicht. Dit is mede de aanleiding voor ZN om dit ook in de beleidsregel voor Bijzondere Tandheelkunde op te nemen. Let op: het staat op dit moment nog erg vrijblijvend geformuleerd.

Een vorm van VBHC systeem moet vanaf 2027 gehanteerd worden. Cobijt heeft met een vooruitziende blik, jaren geleden al ingezien en ingestemd met het ontwikkelen van een dataset voor de verschillende differentiaties binnen de bijzondere tandheelkunde. Vervolgens heeft een werkgroep dit uitgewerkt en samen met het bedrijf Brightfish een VBHC systeem gebouwd: BijtMeter.

Een VBHC systeem werkt natuurlijk alleen optimaal als zoveel mogelijk centra en tandartsen binnen het specialisme eraan meedoen. Hoe meer data, hoe meer we kunnen vergelijken en leren. De ALV van Cobijt heeft daarom ingestemd met het bouwen en beschikbaar stellen van BijtMeter aan de leden en de centra. Voor de duidelijkheid: dit betekent niet dat u verplicht wordt om aan BijtMeter mee te doen!

Meedoen met BijtMeter
In 2023 kunnen er in totaal zes centra starten. Hiervoor hebben zich al voldoende centra aangemeld. Op dit moment wordt BijtMeter geïnstalleerd bij Vogellanden te Zwolle en zijn we in gesprek met andere centra. Het centrum dat het snelst kan starten wordt de volgende totdat er zes zijn geïmplementeerd. Vervolgens kunnen in 2024 opnieuw zeven of acht centra aangesloten worden en in 2025 ook. Het maximum aantal centra dat tot en met 2025 mee kan doen is 21. Centra kunnen zich hier nog voor aanmelden bij Cobijt. Na deze drie jaar wordt BIJTmeter geevalueerd.

Financiering BijtMeter
Zoals al eerder aangegeven via de nieuwsbrief, hebben we geprobeerd om de kosten voor BIJTmeter voor het grootste deel bij de verzekeraars neer te leggen. Daarbij werd er rekening mee gehouden dat Cobijt zou moeten voorfinancieren.

We zijn lang in gesprek geweest met ZN, mede omdat het een behoorlijke puzzel was om de financiering te regelen. We zijn inmiddels tot een goede oplossing gekomen. ZN is bereid om alle kosten voor haar rekening te nemen en mee te werken aan een pragmatische oplossing. Belangrijk om hierbij op te merken is dat alle data altijd van het centrum blijven!

We gaan starten met een periode van drie jaar. De totale kosten voor deze drie jaar zijn berekend. Deze kosten zullen bij één centrum in rekening worden gebracht. Vogellanden is bereid dit op zich te nemen. Vervolgens worden de kosten verdeeld over alle 21 X731 centra. Op deze manier betalen alle verzekeraars een gelijkwaardig deel van de kosten.

Resultaten
Zodra de eerste resultaten van de meetgegevens beschikbaar zijn, zullen we deze presenteren tijdens de ALV.

Geschiedenis
Op de ALV van 1 oktober 2016 is een huidige stand van zaken besproken m.b.t. het project BIJTmeter, n.a.v. gesprekken met een aantal tandartsen binnen de Bijzondere Tandheelkunde vanuit verschillende disciplines (Angst, Kinderen, MFP, Gerodontologie, OP/TMD en Gehandicaptenzorg). Een toelichting hierop namens Mw. drs. B. (Bernadet) Spaan, vindt u hier en een een overzicht van de destijds huidige stand van zaken vindt u hier.

Inmiddels is na inspanningen van de werkgroep BijtMeter, in afstemming met leden van Cobijt en het werkveld, gekomen tot een presentatie over de uitkomstenset. Deze is op de ALV van 19 oktober 2020 bekrachtigd. Hieronder treft u vier bestanden die hier betrekking op hebben:


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?