Kennisinstituut Mondzorg


Op 18 mei 2015 hebben alle partijen in de mondzorg besloten een kennisinstituut op te richten voor de gezamenlijke ontwikkeling van richtlijnen in de mondzorg. Binnen dit kennisinstituut Mondzorg (KiMo) worden praktische en compacte richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen ondersteunen de zorgverlener bij het maken van afwegingen en bij de keuze voor de beste behandeling voor de patiënt. Bovendien kunnen richtlijnen een rol vervullen bij het informeren van patiënten over nut en noodzaak van een behandeling.

De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd door de beroepsorganisaties van tandartsen (KNMT en ANT), mondhygiënisten (NVM) en de tandprotetici (ONT). De wetenschappelijke verenigingen en de opleidingen in de mondzorg (universiteiten en hogescholen) stellen expertise  beschikbaar voor de richtlijnontwikkeling binnen het KiMo. Met het ministerie van VWS wordt gesproken over het verstrekken van een startsubsidie voor de komende drie jaar.

Sinds begin 2013 werkten beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en opleidingen in de mondzorg aan de voorbereidingen van het instituut. Onder leiding van kwartiermaker Peter Holland werd gewerkt aan een advies over een onafhankelijke structuur voor en inhoud van de richtlijnontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat de inbreng en expertise van de professional bij richtlijnontwikkeling altijd optimaal gewaarborgd moet zijn. Op dit moment werkt een benoemingscommissie aan het inrichten van een Raad van Toezicht voor het KiMo. Die gaat het onafhankelijke instituut vervolgens daadwerkelijk oprichten.

Actuele, uitgebreidere omschrijving van het KiMo vindt u in dit document, alsook in de samenvatting.

Verdere toelichting op de oprichting van het KiMo leest u via deze link en dit document.

Klik hier voor de website van het KiMo.