Kwaliteitsnormen CBT's


Cobijt stelt eisen waaraan een centrum voor bijzondere tandheelkunde behoort te voldoen. Een instelling (centrum) voor tandheelkundige hulp in bijzondere gevallen, kortweg centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT), kenmerkt zich door een samenwerkingsverband van tandartsen met aantoonbare specifieke deskundigheden en vaardigheden, alsmede specifieke faciliteiten resp. ondersteuning door andere disciplines (psychologie, fysiotherapie, logopedie, etc.). In een CBT worden consultatie, diagnostiek en behandeling verleend aan patiënten met een bijzondere (tandheelkundige) problematiek, zonodig in multidisciplinair verband.

Een door Cobijt geaccrediteerd centrum voldoet - naast de normen die voor de algemene praktijk gelden - aan de volgende eisen:

  • Het centrum voldoet aan de normen van de 'Richtlijn kwaliteitsnormen centra  bijzondere tandheelkunde' en is in dat kader gevisiteerd.
  • Het CBT moet zorginhoudelijk beleid hebben geformuleerd en overeenkomstig uitvoeren, de in CBT’s gebruikelijke protocollen/richtlijnen volgen en multidisciplinair kunnen werken. 
  • Alle tandartsen die in de desbetreffende onderdelen van de BT werkzaam zijn, zijn aantoonbaar in het bezit zijn van een erkende differentiatie in die deelgebieden, of zijn daarvoor in opleiding, dan wel hebben aantoonbaar modules/onderdelen van de geëigende deelgebieden doorlopen. Per deelgebied dient tenminste één tandarts te beschikken over de betreffende erkende differentiatie. De gedifferentieerde tandarts moet blijven voldoen aan de eisen van herregistratie.

Hierbij zal met het volgende rekening worden gehouden.  De differentiaties tandarts MFP, Tandarts Angstbegeleiding en Tandarts Gehandicaptenzorg zijn primair gericht op de patiënten in de bijzondere tandheelkunde en/of WLz.
De competenties behorende bij de Tandarts Pedodontoloog, Tandarts Implantoloog, Tandarts Gerodontoloog en tandarts-gnatholoog hebben zowel betrekking op de bijzondere tandheelkunde als op de algemene praktijk en kunnen met aanvullende opleiding of kennis- en ervaringsjaren geschikt worden gemaakt voor de bijzondere tandheelkunde.