Richtlijnen MFP


Ernstige Hypodontie

Op 29 september 2007 werd een workshop gehouden in het kader van de Bij- en Nascholingsdagen van COBIJT. Tijdens deze workshop werd een concept richtlijn ernstige hypodontie opgesteld. In bijgevoegde PDF-document vindt u de deze concept Richtlijn en informatie over hypodontie.

Er wordt verder onderzoek gedaan naar hypodontie, daarvoor wordt een landelijk bestand opgebouwd m.b.t. deze relatief zeldzame aandoening. Deze database vindt u via de Cobijt-webpagina

 

Richtlijn niet-cariogeen tandweefselverlies

In de tandheelkundige praktijk lijkt sprake te zijn van een toenemend aanbod van patiënten waarbij vergevorderd niet-cariogeen tandweefselverlies als bedreiging voor gebitsbehoud kan worden beschouwd. Een recente systematische review van prevalentie-studies gaf aan dat het percentage patiënten met occlusale slijtage oploopt van 3 % voor 20-jarigen tot 17 % voor 70-jarigen (Van ’t Spijker et al, 2009). Een complicerende factor in deze is dat er geen eenduidige visie over de diagnostiek en behandeling lijkt te bestaan. Het Cobijt bestuur is in de afgelopen jaren vanuit diverse gremia benaderd met betrekking tot haar visie inzake gegeneraliseerd niet-cariogeen tandweefselverlies. Er is behoefte aan een inventarisatie van vermeende oorzaak, gevolg, restauratieve aanpak, honorering en doelmatigheid van tandheelkundig handelen. Dit laatste mede in het licht van de aanspraken in het kader van artikel 2.7 lid 1 van het Besluit zorgverzekering. Om consensus over genoemde punten te bereiken vond op initiatief van het Cobijt bestuur een workshop plaats tijdens hun bij- en nascholingsdagen van 2008 om de visie en benadering van ter zake deskundigen (uit verschillende hoeken, individuen en universiteiten) te peilen en in kaart te brengen. Hieronder treft u het verslag van de werkgroep niet-cariogeen tandweefselverlies en het bijbehorende inventarisatieformulier.

 

Hoofd-Hals Oncologie

De landelijke richtlijnen van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals tumoren (NWHHT) vindt u op Oncoline.

 

Implantologie

Voor de orale implantologie is door de NVOI een document met gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten opgesteld:

 

Prothetiek

Een artikel over de uitneembare frameprothetiek in de maxillofaciale prothetiek:

 

Tandslijtage

Een uiteenzetting over de overwegingen m.b.t. behandeling van tandslijtage:


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?