Visitatie & Accreditatie

Visitatie & Accreditatie

In 1998 is door Cobijt gestart met een Onderlinge Visitatieproject voor de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT’s). Na enige voorbereiding zijn in 2002 in totaal 14 centra gevisiteerd, waarbij vooral gekeken werd naar de organisatie van de centra.

In 2007 startte de tweede ronde, waarbij werd gekeken naar inhoudelijke aspecten van de zorg van de centra. Het reglement is daarbij aldus vastgesteld: reglement Accreditatie Cobijt 2007. Bij een goed verlopen visitatie kon een centrum een accreditatie aanvragen bij het bestuur van COBIJT. Deze accreditaties zijn in aanloop naar de derde visitatieronde tijdelijk verlengd, middels een regeling: notitie verlenging accreditaties Cobijt 2012.

Inmiddels is de derde visitatieronde afgerond, met een pilot eind 2014 en voltooiing eind 2019. De visitatie- en accreditatiecommissie in die vorm is te vinden op de Cobijt-webpagina Commissies. De opzet van de visitatieronde 2014 is te vinden in de visitatie+accreditatie-presentatie 2014, éen van de onderdelen van de het visitatie-traject is de patiëntenenquete COBIJT.

In 2016 is ter ondersteuning van de visitatie-commissie en gevisiteerde centra, de nieuwste handleiding voor accreditatie vastgesteld:  Handleiding accreditatie Cobijt september 2016.

Inmiddels is tijdens de ALV van 14 september 2020 de nieuwe handstukken voor de visitatierond IV vastgesteld. De hoop is/was in het najaar 2020 te starten met de vierde visitatieronde. Hiertoe heeft de Voorbereidingsgroep Visitatie en Accreditatie’, onder leiding van Jo Caris op verzoek van het bestuur een vernieuwd concept Model en Normenkader ontwikkeld, als basis voor het visitatiehandboek 4.0. Een groot aantal leden heeft hier tijdens een expertmeeting in maart 2020 zijn licht reeds over laten schijnen. Met al deze input is het huidige concept tot stand gekomen, dat het bestuur tijdens de ALV van 14-09-2020 aan haar leden heeft voorgelegd en is goedgekeurd.  

Het bestuur wilde haar leden in de gelegenheid stellen goed geïnformeerd te zijn tijdens deze ALV en heeft daartoe deze video laten maken. Tijdens het bekijken van deze video dient u kennisgenomen te hebben van het concept Normenkader 4.0.

Documenten die te raadplegen zijn voor visitatieronde IV treft u hieronder in de bijlagen.


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?