Wordt u ook lid?

Voor het aanmelden van nieuwe leden zijn onderstaande artikelen uit de statuten van toepassing:

LEDEN Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen werkzaam op het gebied van de bijzondere tandheelkunde.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden op voordracht van tenminste twee leden.
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers.

LOOPTIJD
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tegen de dan geldende voorwaarden en prijzen, tenzij Cobijt voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar een schriftelijke opzegging heeft ontvangen.

Wilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging? Download dan onderstaand aanmeldfomulier. Nadat u dit volledig heeft ingevuld en het is ondertekend door twee leden van Cobijt, stuurt u het naar:

Secretariaat Cobijt
Mr. P.F.P. Schmitz
Postbus 31441
6503 CK Nijmegen

Hopend u spoedig te mogen begroeten bij onze vereniging! Het bestuur van Cobijt.


Downloads:

Aanmeldformulier Cobijt
Informatiefolder Vereniging Cobijt