Bijeenkomst oprichting Commissie Sociaal-economische Belangenbehartiging

22 juli 2022

Zoals reeds eerder aangegeven is het bestuur voornemens een commissie in het leven te roepen van bestuurders en managers, die sociaal-economische vraagstukken behandelt en vraagstukken waar sociaal-economische kennis en kunde bij nodig zijn. Het bestuur nodigt leden die geïnteresseerd zijn om lid te worden van deze commissie of mee willen denken over deze commissie uit voor een bijeenkomst op 8 september om 19.00 uur.

De missie van Cobijt is de kwaliteit van zorgverlening aan de bijzondere zorggroepen te bevorderen en de continuïteit van zorg te garanderen. Op dit moment staan er veel belangrijke complexe vraagstukken op de agenda, waarbij zowel inhoudelijke als ook bedrijfskundige kennis en kunde, noodzakelijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het financiële stelsel (WLZ), werkgeversvraagstukken en de opleidingen.

Om deze reden heeft het bestuur reeds eerder aangegeven dat het heel goed zou zijn om een commissie samen te stellen waarin de kennis en kunde rondom alle sociaal en economische vraagstukken aanwezig zijn. De commissie zal daarbij vaak een beroep doen op andere (inhoudelijke) commissies en uiteraard worden ook de leden daarin goed meegenomen. Een aantal bestuurders (Sandra Verschoof, George Akkersdijk en Ton van Groeningen) heeft reeds het initiatief genomen dit meer handen en voeten te geven. De nog te vormen commissie heet: Commissie Sociaal-economische Belangenbehartiging (CSB).

Doel
Het doel van de commissie is het waarborgen van de continuïteit van de bijzondere tandheelkunde: afbakening, optimalisering voorwaarden praktijkvoering, belangenbehartiging van leden en hun zorgverlenende organisaties op het gebied van regelgeving.
Deze onderwerpen sluiten volledig aan bij de dagelijkse praktijk van de centra voor bijzondere tandheelkunde. Het raakt hun bestaansrecht en -zekerheid en heeft direct invloed op de dagelijkse praktijkorganisatie en de medewerkers. Zowel het belang voor de centra als de verwachting dat zij vanuit hun dagelijkse praktijk goed zicht hebben op strategische afwegingen die van belang zijn in de contacten met derden zoals ZN en NZa, maken dat zij via deze commissie direct betrokken worden bij de beleidsvorming. Ook hun verantwoordelijkheid voor behandelaren en andere medewerkers werkend bij het centrum is een aandachtsgebied dat wordt gedeeld binnen deze commissie.

Samenstelling
De commissie wil een goede afspiegeling zijn van de CBT’s (groot, klein, ziekenhuis, zelfstandig, verschillende financieringsvormen etc.) in het land. We denken daarbij aan vijf of zes bestuurders of managers van CBT’s, die tevens lid zijn van Cobijt. Het bestuurslid van Cobijt dat de sociaal-economische belangenbehartiging in zijn/haar portefeuille heeft zal in ieder geval lid worden van de commissie, zodat het bestuur altijd betrokken is en de lijnen kort blijven.
Benoeming van de leden van de commissie vindt conform de statuten plaats door het bestuur. De voorzitter van de commissie wordt door het bestuur in functie benoemd, al dan niet op voordracht van de commissie.
De voorzitter van de commissie zal altijd een ander zijn dan de voorzitter van de vereniging. De reden is dat we deze rollen gescheiden willen houden én dat de voorzitter naast het bestuurslid deel kan nemen aan beleidsoverleg/onderhandelingen met externen als het gaat om sociaal/maatschappelijke onderwerpen.

Werkwijze
De commissie stelt zelf de vergaderfrequentie vast, afhankelijk van de agenda. Op de agenda komen zaken op verzoek van het bestuur, van de algemene vergadering of op initiatief van de commissieleden zelf.
De commissie geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies op het terrein waar de commissie voor is ingesteld.
Beleidsvoorstellen en -visies worden, via het bestuur, ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Het advies van de commissie zal te allen tijde kenbaar worden gemaakt aan de algemene vergadering voorafgaand aan besluitvorming.

Bijeenkomst
Het bestuur organiseert op 8 september van 19.00 tot 20.00 uur een bijeenkomst waar iedereen welkom is, maar in het bijzonder de managers/bestuurders van de CBT’s. Tijdens deze bijeenkomst willen we het doel en werkwijze en samenstelling van de commissie bespreken. Vervolgens willen we graag vernemen wie bereid is om in de commissie plaats te nemen. We zoeken daarvoor vijf of zes leden.

De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.00 uur en vindt plaats bij de KNMT te Utrecht. Voor broodjes wordt gezorgd.
U kunt zich tot 6 september aanmelden via het contactformulier.