Kort verslag van overleg Cobijt en ZN

29 april 2023

Recent was er in Zeist weer een overleg van Cobijt en ZN. De belangrijkste punten die aan de orde kwamen zijn: erkenningscriteria en vragenlijst, melding patiëntenstops en financieel toetsingskader van de bijzonder tandheelkunde.

 De erkenningscriteria en de vragenlijst ten behoeve van de toetsing op de erkenningscriteria voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde 2024 zijn inmiddels online te vinden. Denkt u eraan deze tijdig in te vullen!

 Het komt nogal eens voor dat een CBT een patiëntenstop invoert omdat een differentiatie wegvalt en/of de wachttijden enorm oplopen. Zorgverzekeraars zien graag dat CBT’s hen hierover inlichten en daarbij ook aangeven naar wie verzekerden dan (tijdelijk) doorgestuurd kunnen worden, zodat ze hen via klantcontact goed kunnen informeren. Als de patiëntenstop voor de betreffende differentiatie weer is opgeheven ook graag een bericht richting de zorgverzekeraars.

 Er is een begin gemaakt met aanpassing van het financieel toetsingskader voor de BT.  We zijn begonnen met het inventariseren van de knelpunten, bij voorbeeld dat tandartsen een jaren durende aanvullende (en dure) opleiding gedaan hebben, maar toch lager betaald worden dan tandartsen in de algemene praktijk. In het uurtarief ontbreekt ook een post voor opleiding, de post voor ondersteunend personeel is ontoereikend en de plaats van de mondhygiënist is in het toetsingskader niet goed geregeld. 

Het is de bedoeling om de komende tijd alle posten in het financieel toetsingskader tegen het licht te houden en te komen tot een voorstel dat vooraf aan de leden zal worden voorgelegd. Daarna kan het door ZN en Cobijt gezamenlijk aan de NZa worden voorgelegd.

Gezien de zorgvuldigheid waarmee we dit willen voorbereiden en het schema van de NZa gaan we uit van implementatie van een nieuw toetsingskader per 1 januari 2025.

Verder is Cobijt erin geslaagd afspraken te maken met ZN over het project BijtMeter. De kosten voor een proefperiode van drie jaar worden gedragen door de zorgverzekeraars. Hier zal binnenkort een afzonderlijk nieuwsbericht aan gewijd worden.

 Tenslotte heeft het bestuur op de laatste ledenvergadering een oproep gedaan om regelmatig deel te nemen aan het overleg met het CAT. Inmiddels hebben al twee tandartsen MFP aangegeven hieraan te willen deelnemen. Leden uit de andere differentiaties en/of management die aan het overleg willen deelnemen, worden opgeroepen dit vóór 15 mei bij iemand van het bestuur te melden.