NZa maakt tarieven 2022 bekend

21 oktober 2021

Recent heeft de minister van VWS de NZa per brief verzocht uitvoering te geven aan het kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de zorgsalarissen vanaf 2022. Dit komt neer op een verhoging van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova) middels het ova-percentage voor 2022 met 1,13%. Om ervoor te zorgen dat deze extra arbeidsvoorwaardenruimte reeds in 2022 bij aanbieders terecht komt, dienen alle budgetten en tarieven voor 2022 te worden aangepast. 

Bij de aanpassing van budgetten en tarieven verzoekt VWS ons tevens uit te gaan van de laatste raming van het CPB (MEV-raming) voor de ova (loonkosten) en de prijs particuliere consumptie (materiële kosten) in plaats van de CEP-ramingen van het CPB (die bij de reguliere systematiek worden gebruikt). Dit leidt vermoedelijk tot een kleinere nacalculatie over 2022. Ook zal het verschil in ontwikkeling tussen de financiële kaders zoals vastgesteld door VWS en de gereguleerde tarieven hiermee worden verkleind. Daarnaast is het voor de uniformiteit en uitlegbaarheid belangrijk dat zowel voor de ova als voor de prijs particuliere consumptie wordt uitgegaan van hetzelfde en meest recente ramingsmoment.

Voor meer informatie verwijs ik u naar: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/10/08/nza-publiceert-nieuwe-tarieven-voor-2022

VWS verzoekt ons om de budgetten en tarieven over 2022 – waarbij geïndexeerd wordt met de ova en/of de prijs particuliere consumptie - te herzien en rekening houdend met onderstaande parameters opnieuw vast te stellen. Hieronder geven wij alvast aan wat de herziene indexpercentages voor 2022 zijn en wat deze betekenen voor de hoogte van de maximale beleidsregelbedragen. De vermelde bedragen zijn onder voorbehoud van vaststelling van de regelgeving.

Indexatiepercentages
De NZa stelt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) prestaties met bijbehorende tarieven vast. Jaarlijks worden de door de NZa vastgestelde tarieven geïndexeerd. Doel van het indexeren van de tarieven is zorgaanbieders te corrigeren voor de te verwachte inflatie. Daarbij is onderscheid te maken tussen de indexatie van de personeelskosten en de materiële kosten. De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). De indexering van de materiële kosten gebeurt op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau.

Omdat bij de vaststelling van de tarieven voor het jaar t het definitieve indexatiepercentage nog niet bekend is, wordt gewerkt met een voorlopig indexatiepercentage jaar t dat in het voorjaar van jaar t-1 (eind maart/begin april) bekend wordt gemaakt door het Ministerie van VWS. Het verschil tussen de voorlopige index en de definitieve index jaar t, die een jaar later wordt vastgesteld, wordt de ‘inhaal’ genoemd. De inhaal van het jaar t wordt meegenomen in het structurele tarief voor het jaar t+1. De indexatiepercentages die de NZa verwerkt in haar tarieven bedragen:

indexatiepercentages

VC2021

DEF 2021

VC 2022

loonkosten (OVA)

3,24%

2,01%

3,87%

materiële kosten (CEP)

1,73%

1,77%

1,83%


Maximale aanvaardbare kostenposten
De wijze waarop de NZa de maximale beleidsregelbedragen voor de aanvaardbare kostenposten indexeert, is vastgelegd in de beleidsregel. Rekening houdend met het bovenstaande bedragen de maximale beleidsregelbedragen per fte tandarts:

 

Bijzondere tandheelkunde

 

 

 

 

 

mutatie-

niveau20

niveau21

niveau22

Kostenposten

percentage

per 1,0 fte

per 1,0 fte

per 1,0 fte

1 vergoeding tandartsen

ova

  144.621

  147.528

   153.237

2 vergoeding management(taken)

 

 

 

 

- instelling met tenminste 2 fte

ova

    18.207

    18.573

    19.292

- instelling met minder dan 2 fte

ova

     9.104

     9.287

      9.646

3 formatie ondersteunend thk team  

ova

101.396

103.434

107.436

4 bij- en nascholing tandarts en thk team

cep

6.673

6.791

6.915

5 klinisch psycholoog  

 

 

 

 

- instelling met tenminste 2 fte

ova

7.804

7.961

8.269

6 verbruiksmaterialen  

cep

20.057

20.412

20.786

7 overige kosten  

cep

32.979

33.563

34.177

 


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?