Voorstel nieuwe beleidsregel bijzondere tandheelkunde naar NZa

3 juni 2022

Op dinsdag 17 mei is er een goed overleg geweest met ZN over de aanpassing van de beleidsregel. ZN is akkoord gegaan met een belangrijk deel van de voorstellen, zoals deze geformuleerd zijn tijdens het rondetafelgesprek op 11 mei. Sommige voorstellen zijn in iets gewijzigde vorm overgenomen en sommige van de eigen punten van ZN zijn afgezwakt. Dat alles heeft geleid tot een nieuw voorstel voor aanpassing van de beleidsregel, dat ZN inmiddels heeft voorgelegd aan de NZa.

Bij de aanpassing van het eerdere voorstel hebben we belangrijke inzichten uit de feedback van de leden en met name degenen die op 11 mei aan de discussie deelnamen, meegenomen.

Voor Cobijt (en dus voor onze leden) en voor ZN is het van groot belang dat de huidige goed functionerende kleine(re) CBT’s in de lucht blijven. Kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de kwetsbare patiënten moeten namelijk gewaarborgd blijven.

 

De belangrijkste punten in het voorstel zijn:

  • We spreken van ten minste twee differentiaties omdat het om een centrum gaat en niet om een eenmanspraktijk. Ook om kwaliteit, continuïteit en multidisciplinair werken te kunnen waarmaken. Voor de twee differentiaties geldt dat er maximaal één, gedurende maximaal vier jaar een in-opleidingsplaats kan betreffen. De criteria van onze eigen accreditatie zijn overigens strenger.
  • Hoofdregel is dat tandartsen worden geacht een opleiding tot een differentiatie, erkend door een wetenschappelijke vereniging, te hebben volbracht. Daarbij is een uitzondering geïntroduceerd voor tandartsen die ten minste vijf  jaar binnen het werkveld van een differentiatie werken. Zij kunnen zich melden bij Cobijt, waarna zij op een lijst worden gezet, die overhandigd wordt aan de verzekeraars. Dit geldt alleen zolang deze zorgverlener in het centrum werkzaam blijft waar hij of zij nu werkzaam is. Bij een overstap naar een ander centrum vervalt deze uitzonderingspositie. Deze lijst zal na de start niet meer worden aangevuld en zal dus langzamerhand uitfaseren.
  • Een andere uitzondering op deze regel is de situatie waarbij een tandarts MFP in een medische specialistische instelling aantoonbaar samenwerkt met een kaakchirurg en/of orthodontist.
  • We streven naar een VBHC-systeem uiterlijk aanvang 2027. Dit is nu heel globaal beschreven en schrijft niet voor dat het in de vorm van BijtMeter moet zijn. Wel is duidelijk dat binnen ons stelsel van accreditatie het normenkader versterkt moet worden.
  • Kleinere centra kunnen, indien ze niet aan de eisen kunnen voldoen, een aantoonbare samenwerkingsovereenkomst op zorginhoudelijke gronden aangaan met een groter centrum. Hiervoor kan zo nodig gebruik worden gemaakt van een model samenwerkingsovereenkomst van Cobijt.


ZN begrijpt dat er tijd nodig is voor een goede en definitieve uitwerking van de beleidsregel. De voorgestelde wijzigingen staan daarom niet voor jaren in beton gegoten. We blijven in gesprek met ZN en we blijven aan de beleidsregel werken, waarbij we de input van onze leden blijven meenemen.

Mocht er sprake zijn van onvoorziene gevolgen, dan bestaat de mogelijkheid om aanpassingen aan te brengen in de beleidsregel. ZN heeft dat ook benadrukt richting NZa, die heeft aangegeven dat te begrijpen.

De toetsing of een CBT aan de criteria voldoet, wordt vastgesteld in een gesprek tussen het CBT en twee representerende zorgverzekeraars. ZN heeft dit duidelijk met de NZa afgesproken, waardoor niet de NZa toetst, maar de toetsing al heeft plaatsgevonden voordat een gemeenschappelijk verzoek om een beschikking bij de NZa wordt ingediend.

Dit werkt nu al zo voor het individueel tarief. Deze zelfde werkwijze wil ZN graag hanteren voor het collectieve (vaste) tarief, maar zoals eerder aangegeven is hiervoor binnen de NZa nog een traject te doorlopen.

Ons inziens zijn we erin in geslaagd om goede afspraken te maken met ZN, overeenkomstig onze visie en de opdracht om de huidige capaciteit waar mogelijk te behouden.

Klik hier voor het uiteindelijke voorstel, dat ZN op 25 mei heeft voorgelegd aan de NZa en klik hier voor de bijlage.