Beleidsagenda 2023


Belangenbehartiging/vertegenwoordiging leden en centra
Het bestuur behartigt in overleg met de diverse stakeholders de belangen van leden en centra, om te komen tot een goede borging van de kwaliteit en continuïteit van de BT, tot betere bereikbaarheid en betaalbaarheid van de BT voor de patiënt en tot vergroting van de aantrekkelijk voor werken in de BT.


Project BijtMeter
Na de vaststelling van de dataset en de keuze van een leverancier voor de bouw van de applicatie, is 2022 gebruikt voor de ingebruikname van het systeem door de eerste centra en voor het stimuleren van deelname aan het systeem door andere centra.
Ook is er overleg met de zorgverzekeraars geweest over financiële ondersteuning, waarbij als voor-waarde wordt gesteld dat er geen gegevens met hen worden gedeeld.


Visitaties
Na de eerste visitaties van visitatieronde IV in 2021 en 2022, zullen er in 2023 naar verwachting vijf visitaties uitgevoerd worden.
Media 2023 zullen de eerste visitaties van ronde IV geëvalueerd zijn.
Eind 2023 zal er een voorstel geformuleerd zijn om in de toekomst ook de kleinere centra te kunnen visiteren en erkennen.


Opleidingen
Eind 2023 heeft de Werkgroep Opleidingen een plan geformuleerd om de belangstelling voor de bijzonder tandheelkunde te vergroten en de instroom te bevorderen. Onderdeel van dit plan zal zijn het zoeken naar een structurele financiering van de opleidingen.


Werkgroep WLZ en BT
Ook in 2023 zal Cobijt samen met andere stakeholders onderzoeken hoe de kosten van de WLZ beheersbaar kunnen blijven en hoe de toegankelijkheid en kwaliteit van de mondzorg voor bijzondere zorggroepen gewaarborgd kan blijven.


Sociaal Economisch Commissie (SEC)
Na de omvorming van het managersoverleg tot de Sociaal Economisch Commissie (SEC) zal deze commissie nieuwe onderwerpen oppakken, zoals de financiering van de opleidingen en BijtMeter.


Downloads:

Beleidsagenda 2018