Missie & Visie


Identiteit
Cobijt is de vereniging van professionals werkzaam in de mondzorg aan bijzondere zorggroepen.


Doelstelling
Cobijt is actief om de kwaliteit van de mondzorgverlening aan de bijzondere zorggroepen te bevorderen, de continuïteit van deze zorg te waarborgen en het belang hiervan uit te dragen.


Kernwaarden
Cobijt hecht aan verbinding tussen disciplines, betrokkenheid en kwaliteitsbevordering.


Kerntaken
Cobijt schrijft zichzelf de volgende taken toe:

 • Bevordering van de kwaliteit binnen de BT: uitwisseling kennis en ervaring, stimuleren van multi-disciplinaire interactie, ontwikkeling en uitvoering van visitaties, kwaliteitsstandaarden en meetin-strumenten, stimuleren van opleiding en bijscholing.
 • Het waarborgen van de continuïteit van de BT: afbakening, optimalisering voorwaarden praktijk-voering, belangenbehartiging van leden en hun mondzorg verlenende organisaties op het gebied van regelgeving.
 • PR voor mondzorg aan bijzondere zorggroepen.
 • Het behartigen van de belangen van de in de centra voor bijzondere tandheelkunde werkzame zorgverleners, waarbij wordt samengewerkt met de wetenschappelijke verenigingen en waar nodig gezamenlijk naar buiten wordt getreden.
 • Het vertegenwoordigen van haar leden en hen informeren over nieuwe ontwikkelingen e.d.


Marktbeschrijving
In grote lijnen bestaat de markt uit patiënten, behandelaars, verzekeraars en de overheid. Cobijt onderscheidt daarbij de volgende belanghebbenden:

 • Patiënten, behorende tot de zorgroepen zoals bedoeld in de regeling Bijzondere Tandheelkunde van het Besluit Zvw, alsook de Wlz.
 • Leden en hun mondzorgverlenende organisaties.
 • Alle (andere) zorgprofessionals in de bijzondere tandheelkunde, al dan niet vertegenwoordigd door (relevante) wetenschappelijke verenigingen.
 • Verwijzers.
 • Zorgverzekeraars.
 • De overheid, inclusief het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


  Positionering
  Met deze missie en visie laat Cobijt zich het best omschrijven als een belangenvereniging. Zij wil de samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen, werkzaam op het terrein van mondzorg aan bijzondere groepen intensiveren. Daartoe biedt zij een platform om samenwerking en een gezamen-lijk optreden naar externe partijen ten behoeve van deze zorg te verstevigen.


Kernwaarden
De kernwaarden van Cobijt zijn:

 • Verbinding
 • Betrokkenheid
 • Kwaliteitsbevordering.

Downloads:

Informatiefolder vereniging Cobijt