Missie & Visie

 

Identiteit

Cobijt is de vereniging van professionals werkzaam in de mondzorg aan bijzondere zorggroepen.

Doelstelling

Cobijt is actief om de kwaliteit van de verlening van mondzorg aan de bijzondere zorggroepen te bevorderen, de continuïteit van deze zorg te waarborgen en het belang hiervan uit te dragen.

Kernwaarden

Cobijt hecht aan verbinding tussen disciplines, betrokkenheid en kwaliteitsbevordering.

Kerntaken

Cobijt schrijft zich de volgende taken toe:

  • Bevordering van de kwaliteit binnen de BT: uitwisseling kennis en ervaring, stimuleren van multidisciplinair interactie, ontwikkeling en implementatie van visitaties, kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten, Stimuleren van opleiding en bijscholing
  • Het waarborgen van de continuïteit van de BT: afbakening, optimalisering voorwaarden praktijkvoering, belangenbehartiging van leden en hun zorgverlenende organisaties op het gebied van regelgeving.
  • PR voor mondzorg aan bijzondere zorggroepen
  • Het vertegenwoordigen van haar leden en hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen e.d.

(Niet tot ons takenpakket behorend zijn: ontwikkelen van wetenschappelijke richtlijnen en klinisch wetenschappelijk onderzoek, erkennen of visiteren van individuele zorgprofessionals, opleiden)

Marktbeschrijving

In grote lijnen bestaat de markt uit patiënten, behandelaars, verzekeraars en de overheid. Cobijt onderscheidt daarbij de volgende belanghebbenden:

  • Leden en hun mondzorgverlenende organisaties
  • Alle (andere) zorgprofessionals in de bijzondere tandheelkunde, al dan niet vertegenwoordigd door (relevante) wetenschappelijke verenigingen.
  • Patiënten, behorende tot de zorgroepen zoals bedoeld in de regeling Bijzondere Tandheelkunde van het Besluit Zvw, alsook de Wlz.
  • Verwijzers
  • Zorgverzekeraars
  • De overheid, inclusief het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Positionering

Met deze missie en visie laat Cobijt zich het best omschrijven als een belangenvereniging. Zij wil de samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen werkzaam op het terrein van mondzorg aan bijzonder groepen intensiveren. Daartoe biedt zij een platform om samenwerking en een gezamenlijk optreden naar externe partijen ten behoeve van deze zorg te verstevigen


Downloads:

Missie & Visie
Informatiefolder Vereniging Cobijt