Tarief(beschikking)


Alle actuele informatie over de tarieven en tariefbeschikkingen in de mondzorg of specifieker voor de Bijzondere Tandheelkunde, vindt u op de website van de NZa:

 Een brief van de NZa van februari 2016 kondigt aan dat de tariefbeschikking per 2016 tijdelijk geldig is en tijdig vernieuwing dient te worden aangevraagd.


Kostenonderzoek Bijzondere Tandheelkunde / Cobijt 2013

Onderzoeksbureau Deloitte Consulting BV startte in 2013 in opdracht van de NZa een onderzoek naar de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdsbesteding bij aanbieders van mondzorg. Met deze gegevens onderbouwde de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014. Cobijt is op twee manieren betrokken bij dit onderzoek:

  • Cobijt maakt deel uit van de Klankbordgroep Mondzorg
  • Cobijt zal met de NZa aan tafel gaan om de toekomst van de bijzondere tandheelkunde te bespreken en knelpunten proberen op te lossen.

Ter voorbereiding hierop werd een managersbijeenkomst georganiseerd, waarin de opzet en de uitvoering van het onderzoek nader toegelicht werd. De NZa en Deloitte haddeen hun medewerking daaraan toegezegd. Deze bijeenkomst vond plaats op maandag 22 april 2013 om 19.30 uur bij de NMT in Nieuwegein. In onderstaande brief van Rick van der Pas en Jo Caris leest u hier meer over

Bij de managersbijeenkomst van 22 april werd in een presentatie van Jo Caris (Cobijt), Harold Scholman (NZa) en Stefan Aussems (Deloitte) informatie gegeven over het NZa mondzorgonderzoek 2013. Er werd uitleg gegeven over het ‘waarom’  van dit onderzoek, de tijdsspanne waarin alles afgerond werd en de bijzondere positie van de bijzondere tandheelkunde in dit onderzoek.

Een concept-vragenlijst is naar de leidinggevenden van de centra gestuurd worden. Deze werden gevraagd daarop te reageren voor 13 mei 2013. Op 13 mei 2013 heeft een nieuwe managersbijeenkomst plaatsgevonden, waarin een workshop plaatsvond. In deze workshop werden verder de mogelijkheden en de beperkingen van het aanleveren van betrouwbare en vergelijkbare cijfers voor de bijzondere tandheelkunde met elkaar gedeeld.

Op basis van de resultaten van deze workshop werd de definitieve vragenlijst opgesteld. Op 23 mei 2013 is aan de centra met een NZa-tarief de vragenlijst toegestuurd en werd gevraagd vóor eind juni 2013 te reageren.

In de zomer van 2013 heeft Deloitte de gegevens naast elkaar gelegd en de bevindingen voorgelegd aan de NZa.  In de nieuwsbrief van 1 juli 2013 is aangekondigd dat Cobijt een schaduwonderzoek wil houden, naast het kostenonderzoek van de NZa. Cobijt wil met de uitkomsten van het schaduwonderzoek goed voorbereid zijn op de beleidsdiscussie met de NZa en andere belangenvertegenwoordigers in de mondzorg.


Inloggen vereist voor Cobijt-leden

Wachtwoord vergeten?